BORKOVEC, O. Analýza diferenciálních rovnic systémů s úzkými místy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kisela, Tomáš

Práce se zabývá problematikou makroskopického modelování kapacity soustavy pracovišť. Hlavním cílem bylo rozšířit model odvozený v bakalářské práci "Šimečková, K.: Diferenciální rovnice systémů s úzkými místy" tak, aby pokrýval širší spektrum situací, a ve speciálních případech analyzovat kvalitativní vlastnosti tohoto modelu. Oproti předchozímu modelu, který umožňoval pracovat s po částech konstantní periodickou vstupní funkcí, práce studuje případ, kdy vstupní funkce a některé parametry mohou být obecné ohraničené periodické funkce. Těžiště práce se nachází v kap. 3 týkající se samostatného pracoviště, pro které je učiněn podrobný rozbor včetně několika názorných příkladů ilustrujících souvislosti mezi parametry modelu. Hodnocení v oblasti splnění cílů práce a rozsahu řešení je však výrazně ovlivněno pouze částečným rozšířením výsledků na soustavu pracovišť v kap. 4. Podmínky udržitelnosti jsou ponechány jen v obecné rovině, bez ilustračních příkladů i bez diskuze možných situací. Celkový dojem z práce je dále ovlivněn typografickými nedostatky (nesjednocené odsazování odstavců, míchání různých řezů písma) a občasnými překlepy ve značení veličin.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Opluštil, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývá popisem systémů s „úzkými místy“. Autor vychází z rovnice kontinuity a konkrétně se zabývá modelem výrobní linky, která je složena z jednoho nebo více pracovišť. Při procesu může na pracovištích doházet k vytváření fronty (hromadění výrobku). Proto jsou odvozeny podmínky udržitelnosti tj. fronta nesmí přesáhnout maximální povolenou hodnotu, přičemž tyto podmínky jsou zkoumány z krátkodobého a dlouhodobého hlediska. Bakalářská práce přímo navazuje na bakalářskou práci K. Šimečkové, Diferenciální rovnice systémů s úzkými místy z roku 2016, kterou v jistém smyslu zobecňuje – autor uvažuje místo konstantních koeficientů systémů časově proměnné funkce. Cíle práce byly splněny pouze částečně. Autor sice rozšířil model uvedený v práci K. Šimečkové, ale výsledky jsou pouze obecné. Chybí analýza stability systémů u speciálních případů resp. případná analýza dalších kvalitativních vlastností řešení - přičemž to patřilo mezi vytýčené cíle. Práce je napsána přehledně, ale vyskytuje se v ní mnoho překlepů a typografických chyb přesahující obvyklé množství u matematického textu tohoto rozsahu. I u ilustrativních obrázků se vyskytují zásadní chyby, např. obrázek 1 a 3 v příkladu 1 vůbec neodpovídá zadané funkci příkonu Qp(t). V příkladu 2 zase nejsou grafy vykresleny na celé zvolené periodé čímž je skryto, že se funkce příkonu Qp(t) dostane do výrazně záporných hodnot, což je z hlediska uvažovaného modelu zvláštní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 101680