BAJKOVÁ, E. Design solární zahradní sprchy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů – B. Jedná se o čistý geometrický tvar vycházející z funkce. Základnu se zásobníkem vody tvoří nízký kužel ústící v trubku, což je logické řešení, vzhledem ke statice a žádoucí jednoduchosti. Směšovací zařízení je v centrálním válci, kde je integrován i závěsný systém pro ruční sprchu a nad tímto je výškově nastavitelná miska na mýdlo. Tato velmi přehledně členěná kompozice ústí v ergonomicky zahnutou hlavici, ta celek uzavírá mírně dynamicky. Pozitivně též hodnotím návrh systému kotvení přes samostatný díl platformy a zpracování detailů. Barevnost je zde funkčně daná, piktogramy a logo by mohly být výraznější. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design solární zahradní sprchy v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bukvald, Jiří

Studentka svědomitou analýzou odhalila problémy současných produktů na trhu a její práce vyústila v logický a snad jediný možný návrh. Design zahradní sprchy je čistý a hmotově logicky uspořádaný. Jednoduchost výsledného řešení, které se může zdát samozřejmé, podpořila dobře zpracovaným detaily a návrh si tak drží zamýšlenou stylovou vytříbenost. Dovolil bych si zapochybovat o poměru mezi cenou a nároky na výrobu takovéhoto minimalistického návrhu, kde bude třeba dbát na každý detail.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100580