NEJESCHLEBA, M. Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Odevzdaná bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem - eliminací chyb při montáži. Práce obsahuje rešeršní část, ve které student stručně popsal vybrané metody a praktickou část, která byla zpracována v průmyslovém podniku. Student prokázal schopnost samostatně řešit technický problém. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Alois

Student si zvolil téma „Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu“. Jako cíl bylo stanoveno zhodnocení použitelnosti metody FMEA v konkrétním procesu, který se realizuje ve vybrané organizaci. V souladu se zadáním zpracoval výstižnou rešerši současných pramenů, vztahujících se k danému tématu. K této části mám několik poznámek – původní předpis 8D Report, určený především k doložení systémového řešení neshody se časem rozvinul o „nultou“ disciplínu a jako tzv. G8D (Global 8D) se stal skutečnou metodou pro řešení neshod. Bylo by dobré, kdyby student při obhajobě podrobněji komentoval krok D3 – Dočasné opatření (Interim Containment Actions). Z popisu Poka-Yoke se vytratila dost důležitá charakteristika, která tento přístup činí téměř neomylným (chtělo by se, aby tomu tak bylo) – mohl by student doplnit, o co jde? Rešerše k metodě FMEA je zpracovaná dobře, jen by bylo dobré zdůraznit, že výchozími podklady pro FMEA konstrukční (popř. výrobku) i FMEA procesní je vždy navržené řešení, k němuž autor (nebo tým) dospěl na základě zadání a své kvalifikace a intuice, a postupem FMEA se ověřuje, zda se nedopustil nějakého významného pochybení. Systémová FMEA je současným vyvrcholením vývoje této metody a právě díky důsledně systémovému přístupu odstraňuje zásadní zdroj nahodilosti v „klasické“ FMEA – kdy tým hledal „všechny myslitelné“ druhy poruch jednotlivých dílů nebo procesů. Tím, že u systémové FMEA se postupuje podle principu systémové dekompozice, dostaneme se až k hmatatelným možným zdrojům poruch (nemusíme hledat ty myslitelné) a ze zobrazené struktury systému se jednoduše odvozují jak důsledky, tak příčiny těchto možných poruch. Avšak toto bude mít student možnost, bude-li pokračovat v tomto oboru i v magisterském studiu, důkladně poznat. Praktickou část práce hodnotím veskrze kladně, dostatečně předvedl schopnost aplikovat teoretickou přípravu řešení problému na konkrétní problém. Nemám k ní žádné připomínky. Konstatuji, že student splnil všechny body zadání a stanovené cíle práce. Prokázal schopnost řešit náročné technické problémy. Jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100027