PAVLUŠ, M. Závěsný štípací stroj na dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce obsahuje nad rámec zadání rozsáhlou rešeršní část. Následuje koncepční návrh stroje, konstrukční návrh stroje s některými vybranými výpočty. Na výkrese sestavy chybí připojovací rozměry včetně rozměrů šroubení, řada dalších kót a parametry stroje. Otvory průměru 40j8 poz.2 u svarku klínu jsou vrtány zřejmě po svaření - chybí jejich výšková kóta, chybí osy svarku klínu. Autor prokázal řadu kvalitních technických schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená práce se zabývá návrhem vertikálního štípacího stroje na dřevo. Práce je zpracována přehledně a poměrně pečlivě. Oceňuji poměrně solidně zvládnutý analytický přístup k řešení vlastního návrhu. Vytknout bych chtěl řadu chybějících kót na výkresech. Přes některé drobné nedostatky má práce celkově velmi dobrou úroveň. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100875