DONUTIL, J. Přímý vstřik benzínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Předložená bakalářská práce pana Jana Donutila je rešeršního charakteru a pojednává o palivových systémech použitých u moderních benzínových pohonných jednotek s přímým vstřikem paliva. Student pracoval samostatně a v posledním měsíci před odevzdáním využíval konzultací po emailu. Práce je členěna vcelku přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Student splnil požadavky dané zadáním a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Bakalářská práce rešeršního charakteru popisuje způsoby přípravy směsi zážehových motorů se zaměřením na přímé vstřikování paliva do spalovacího prostoru. Autor v práci popisuje jednotlivé komponenty vstřikovacího systému a režimy, ve kterých je možné provádět přípravu směsi. V závěrečné části práce autor hodnotí možné výhledy do budoucna, kdy popisuje konstrukci zážehových motorů s vysokým a proměnným kompresním poměrem. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100492