BURJETA, M. Válce čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlugoš, Jozef

Hodnotená práca je rešeršného charakteru a dáva si za úlohu predstaviť rôzne historické a súčasné riešenia problematiky válcov štvordobých spaľovacích motorov a ich aplikácie. To sa autorovi úspešne podarilo. Ďalej sa práca snaží odhadnúť budúce smerovanie popisovanej problematiky, čo mala byť najoriginálnejšia časť s vlastným prínosom. Tá je však založená hlavne na myšlienke použitia rôznych materiálov bloku valcov. Práca je logicky členená s peknou grafickou formou. Absolútna väčšina citovaných zdrojov je dostupná z internetu, a preto sa autor nevyhol populárno-náučným formuláciám ako napr. „pohltivosť vibrácií a hluku“ a podobne. V práci je aj niekoľko drobných chýb ako kombinácia zarovnaní typu „blok“ a „zarovnanie vľavo“. Napriek vyššie uvedeným nedokonalostiam prácu hodnotím pozitívne. Práca spĺňa všetky požiadavky záverečnej práce, a preto ju odporúčam k obhajobe pred odbornou komisiou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Bakalářská práce rešeršního charakteru popisuje historická i soudobá řešení konstrukce válců spalovacích motorů. Autor se zabývá povětšinou pouze motory běžných osobních automobilů a výčet popsaných řešení v této oblasti je dostatečný, nicméně nebylo by na škodu porovnat situaci i v dalších oblastech, kde se vyskytují zajímavé konstrukce spalovacích motorů. Po formální stránce by práci prospěla gramatická korektura, jinak ale větších problémů nemá. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102160