STODOLA, M. Trojrozměrná kinematika očních pohybů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrdina, Jaroslav

Práce se věnuje popisu očních pohybů aparátem geometrických algeber. Jde o kompletní matematický popis několika specifických očních pohybu. Pro výpočty je zvolena geometrická algebra G(3). V první kapitole autor zavádí algebru G(3) a ukazuje jak je možné pomocí této algebry realizovat rotace v třírozměrném Eukliedovském prostoru. Aparátu geometrických algeber se pak využije pro odvození tvaru rovin obsahujících povolené osy rotace konkrétních očních pohybů oka pro různé vstupní parametry a v různých tvarech. Problém je řešen jak pro monokulární tak binokulární vidění. V obou případech je vidět výhodnost počítání na úrovni geometrických algeber (tj. bezmaticově). V případě binokulárního vidění by bylo sice vhodnější zvolit jinou geometrickou algebru, například G(3,0,1), ale to by vynutilo výrazně prodloužit teoretickou část (jak autor sám uvádí). Práce je na velmi dobré úrovni, jak po odborné stránce tak zpracováním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Velan, Petr

Práce popisuje kinematiku očních pohybů pomocí aparátu geometrické algebry a v řešených příkladech ukazuje jeho použití. Práci hodnotím celkově velmi pozitivně jak po formální, tak po obsahové stránce, až na několik drobných typografických prohřešků (eg poznámka na str. 32 je vysázená bez čísla a italikou, podobně i definice 1.7). Teoretická část v dostatečné míře zavádí jak matematický aparát potřebný pro vlastní výpočty, tak pojmy z medicíny, použité pro interpretaci výsledků, případné rozsáhlejší důkazy či odvození jsou dobře citovány. V části věnované vlastnímu výzkumu se lze dobře orientovat, výsledky jsou prezentovány jasně a srozumitelně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100122