TURČINEK, A. Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá problematikou a specifiky technologického zařízení pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů a východisek pro možno volbu nového recyklačního zařízení pro menší firmu, zabývající se zmíněnou činností. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu. Z textu práce je patrné, že student má s problematikou recyklace stavebních materiálů a s provozem recyklační firmy i určité osobní zkušenosti, které při sestavování své práce vhodně uplatnil. Obsahově je téma značně široké a autor se proto věnoval zejména problematice mobilních recyklačních linek. Vhodně rozdělil tuto problematiku na dvě skupiny strojů – drtiče a třídiče. V další části své své práci navrhuje jako alternativu náhrady staré recyklační linky z roku 1993 tři nové stroje. Bohužel se podrobněji věnuje jenom jednomu z nich. Postrádám obecné hodnocení a porovnání všech tří uvedených drtičů s drtičem současným a dále by bylo vhodné práci doplnit i o obdobný návrh na výměnu stejně starého třídiče (byť to zmiňovaná konkrétní firma nemusí mít ve svém finančním plánu). K práci mám dále tyto připomínky: - drobné gramatické chyby - recyklační linka v kap. 5.1 není z pohledu současného názvosloví linkou mobilní, ale semimobilní, - v použitých zdrojích chybí odkaz na technickou dokumentaci recyklační linky SBM, jejíž podrobná specifikace je v kap. 5.1, - kapitole 6 by měly předcházet výchozí požadavky a kritéria při výběru nové technologie Předložená je původní, a i přes výše uvedené drobné nedostatky formálního i věcného charakteru má solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Andrej Turčinek ve své bakalářské práci prokázal nezbytné znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horsák, Milan

Stanovené cíle autor ve své bakalářské práci, dle mého názoru, splnil. Práce je dobře koncipovaná, má dobré logické uspořádání a velmi účelně využívá i grafické úpravy a stylistiky. Hlavní pozornost autor věnoval přehledu technologických zařízení - mobilní drtící technice a koncepčnímu uspořádání mobilních technologických linek. Autor dobře vystihl hlavní přednosti moderní techniky před klasikou. Na porovnávání kvality produktu v srovnávaných technologiích nebylo dostatek prostoru, ale autor dobře odhadl, že kvalita produktu při recyklaci je většinou určována ještě před procesem drcení - separace, odhlinění, apod. a moderní technika špatný vstup na kvalitní výrobek nezmění. Trochu více prostoru mohl autor věnovat ekologické či hygienické zátěži způsobované při provozu mobilních linek - především hlučnost a prašnost. Jsou to významné faktory zvláště při procesu povolování činnosti. Chybí krátký přehled možných opatření k omezení či eliminaci prašnosti (kropení, mlžení, odsávání,...) a způsoby jak omezit negativní vliv hluku na okolí (umístěním mimo obytnou zónu, protihlukové stěny, zapláštění apod). Jako celek hodnotím práci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96934