KAŠPAR, V. Porovnání výcvikových osnov pilotů letounů a bezpilotních letadel a návrh požadavků na výcvik a kvalifikace personálu organizace provozovatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Práce je rozvržena do tří základních částí. V první se autor věnuje popisu jednotlivých požadavků průkazů způsobilosti pilotů letounů z pohledu výcvikových osnov. Ve druhé části pak nastiňuje předpisové požadavky v oblasti bezpilotních systémů, na jejichž základě pak ve třetí části navrhuje vlastní kategorizaci a náplň výcviku pilotů bezpilotních letadel. V této části navrhuje autor tři kategorie výcviku, dle MTOM UAV a kvalifikaci instruktora. Zde lze narazit na jistý autorův rozpor v celkové koncepci BP, jelikož v části 1 uvádí, že tímto typem kvalifikací se v práci nebude zabývat a proto ji ani neuvádí ve výčtu kvalifikací pilotů letounů. Struktura výcvikových osnov pro UAV je koncipována v obecné rovině (bez detailnějších specifikací) s odkazy na provádění specifických manévrů popsaných v jednotlivých přílohách. V závěru se autor mohl více věnovat srovnání jednotlivých požadavků pro piloty letounů a UAV - tabulka v příloze 10 je zjednodušující a navíc není v textu práce blíže okomentována. Z formálního hlediska lze práci vytknout nestandardní úpravu odstavců, rozvržení textu na jednotlivých stranách, překlepy, nekompletní seznam zkratek a v některých případech nepřesné uvedení jejich významu. Závěrem lze nicméně konstatovat, že práce obsahově naplnila požadavky zadání a lze ji tudíž doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autora bylo porovnat požadavky výcvikových osnov pilotů letounů a požadavky na piloty bezpilotních letadel, včetně vytvoření návrhu výcvikového systému pilotů UA, který by byl použitelný pro získání a udržení potřebných návyků a kvalifikací personálu u provozovatele UA. Autor svoji práci rozdělil do tří hlavních kapitol. V první kapitole popisuje výcvikové osnovy pilotů letounů, včetně různých kvalifikací. Ve druhé kapitole jsou popisovány bezpilotní systémy UAS a konečně ve třetí kapitole je proveden návrh výcvikové osnovy pilotů UAV. Z hlediska logického zpracování autor v práci používá velké množství převzatých informací. Zejména je toto patrné v kapitole 1, kde z textu není zřejmá souvislost s řešenou problematikou, například uvedené požadavky pro akrobatický výcvik. Stejná výtka platí i pro kapitolu 2, kde mohl autor více přiblížit požadavky předpisu L2 doplňku X, které jsou jen obecně shrnuty v tabulce na obrázku 1. Ve třetí kapitole je pak proveden vlastní návrh výcvikové osnovy pro různé hmotnostní kategorie UAV. V návrhu autora pak není zcela jasně odlišitelné, co je platným požadavkem předpisu a co je vlastním návrhem autora. Vlastní návrhy vytvářejí dojmem, jako by měly být aplikovány ÚCL. V zadání práce je však požadováno vypracovat návrh z hlediska provozovatele. Práci by prospěl popis toho, jak autor ke svým návrhům dospěl, případě provedení přehledného srovnání požadavků na licence soukromého resp. obchodního pilota a jejich ekvivalenty pro kategorii UAV. Toto bylo rovněž požadováno v zadání práce. Jako jisté splnění tohoto požadavku lze považovat přílohu č.10, která ale není příliš přehledná a není ani zmíněna v textu práce. Z formálního hlediska by práce zasloužila lepší zpracování. Řada příloh pak není propojena s textem práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 101377