DOBEŠ, O. Termomechanická únava austenitických ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Horník, Vít

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na termomechanickou únavu austenitických ocelí, která v současné době není ještě příliš popsána. Student vyslovil zájem o závěrečnou práci s experimentální částí, a tak byl začleněn do Skupiny nízkocyklové únavy Ústavu fyziky materiálu, AV ČR. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a experimentální část. Teoretická část práce bohužel trpí počtem nepřesností, většina popisů je až příliš strohá a jednotlivé části na sebe ne zcela dobře navazují. Ačkoli byly tyto nedostatky autorovi vytýkány v průběhu práce, došlo ve finální verzi práce pouze k částečné nápravě. Dojem práce značně zlepšuje navazující experimentální část, která obsahuje poměrně významné výsledky v oblasti termomechanické únavy austenitické oceli Sanicro 25, navíc přehledně zpracované. Při provádění experimentů byl autor vždy iniciativní, v krátké době se naučil pracovat s rastrovacím elektronovým mikroskopem a osvojil si rovněž techniku FIB a EBSD. I přes nedostatky v teoretické části má práce celkově dobrou odbornou úroveň. Výsledky autorovy experimentální práce budou dokonce publikovány v konferenčním sborníku na mezinárodní konferenci nízkocyklové únavy LCF8 v Drážďanech. Závěrem konstatuji, že zadané cíle práce byly splněny, a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Petráš, Roman

Predkladaná práca je venovaná štúdiu vplyvu termomechanickej únavy na mechanizmy poškodenia a odozvu materiálu pre dva typy zaťažovania, a to zaťažovanie vo fáze a mimo fáze s 10 minútovou výdržou v cykle. Teoretická časť vlastnej práce je rozdelená do štyroch kapitol, ktoré čitateľovi ponúkajú základné poznatky od austenitických ocelí až po termomechnickú únavu a mechanizmy poškodenia pri tomto zaťažovaní. Obsah jednotlivých kapitol je v niektorých prípadoch veľmi stručný a podáva informácie jednoducho až stroho. Na druhej strane, podkapitola 3.6 Vplyv vysokej teploty na únavu spolu s kapitolou 4. Termomechanická únava sú výstižné a poskytujú logický prehľad mechanizmov poškodzovania, ktoré ponúkajú základ k následnej diskusii. V kapitole 4.2 Termomechanická únava s prodlevami by som vytkol obrázok 15, ktorý popisuje zaťažovanie za konštantnej teploty. Nasleduje experimentálna časť, v ktorej autor podáva informácie o materiáli, spôsobe zaťažovania vzoriek a použitej metodiky. Autor zisťuje, že zaťažovanie vo fáze vedie k nižšej životnosti v porovnaní so zaťažovaním mimo fáze na základe obrázkov 19 a 20, pričom zabúda na Manson-Coffinovu krivku. V tejto časti tiež vysvetľuje motiváciu nasledujúcich experimentov a popisuje ich priebeh. Podkapitoly 6.4.2 až 6.4.4 ponúkajú pestrý prehľad experimentálnej práce, ktorý vedie k identifikácii mechanizmov poškodenia pre dva druhy zaťažovania. Žiaľ v 6.4.3.2 Zatěžování mimo fázi dochádza k malému preklepu a obrázky od Obr. 27 majú chybné číslovanie. Za podstatne závažnejšiu chybu považujem označenie „EBSD sekundární elektrony” (Obr. 30, 31, 33, 34 podľa číslovania v práci). Tomuto pojmu nerozumiem. Nasleduje diskusia, kde autor interpretuje a diskutuje dosiahnuté výsledky a taktiež hľadá súvislosti, ktoré popisujú vplyv zaťažovania na životnosť materiálu. K diskusii nemám nejaké zásadné výhrady. Formálna stránka práce je relatívne dobrá. Text však obsahuje drobné nepresnosti a niektoré vyjadrenia, ktoré môžu pôsobiť zavádzajúco. Autor napríklad v kapitole 3.6.2 píše, „Creepové poškození může během zatěžování způsobit vytvoření kavit po hranicích zrn materiálu“, pričom v kapitole 6.4.4 už správne popisuje „....creepového poškození jako jsou kavity, klínové mikrotrhliny a interní trhliny“. Čo sa týka použitej literatúry treba však vydvihnúť fakt, že autor pracuje aj s množstvom zahraničných článkov týkajúcich sa mechanizmom poškodenia pri únave za vysokých teplôt a termomechanickej únave. Pán Ondřej Dobeš predložil prácu, v ktorej uvádza pestré množstvo vlastných experimentálnych výsledkov. Pre štúdium mechanizmov poškodenia využil moderné experimentálne techniky, ako rastrovací elektrónový mikroskop spolu s technikou fokusovaného iónového zväzku a metódou EBSD. Záverom je možné konštatovať, že predložená práca napriek niektorým nepresnostiam a vyjadreniam splňuje požiadavky kladené na bakalársku prácu. Navrhujem preto prácu prijať k obhajobe a hodnotím ju známkou „veľmi dobre“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100273