DRÁPELA, P. Studium pórovitosti svaru hliníkové slitiny řady 5000 při hybridním svařování Laser-TIG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Hodnocený student se již delší dobu zajímá o laserové technologie a bez nároků na mzdu či stipendium dochází na ÚPT a učí se např. provádět metalografické vvýbrusy, diskutuje problematiku laserového svařování a pod. Proto jeho práce zasahuje do oblasti základního výzkumu laserových svařovacích technologií, konkrétně svařování hliníku. To je pomocí laseru komplikované vlivem tvoření pórů. Jednou z cest snížení procesem vytvářených pórů je dohřev svarové lázně pomocí elektrického oblouku. Výsledky studentovi práce budou cenné pro další výzkum této technologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Student splnil zadání BP v celém rozsahu. V úvodní části BP provedl studii problematiky svařování laserem, metodou TIG i kombinace LaserHybrid. Úvodem experimentální práce popsal provedení svařování hliníkové slitiny EN AW-5754H111. Vlastní experimentální část zpracoval samostatně s realizací svařování LaserHybridem. Experiment je zaměření na hodnocení rozměrů, tvarů svarů a výpočtu tepelného příkonu pro všech devět zkušebních svarů. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné a průkazné. Závěry práce lze použít pro návrh parametrů svařování v praxi. BP doporučuji k obhajobě. Připomínky: Používání zastaralých výrazů - Skrze velkou hloubku průvaru, Skrze velmi malé rozměry diody... Kondukční svařování je pod hodnotou 10 na 5 W.cm2(str.18). Základní proud nezajišťuje ionizaci svarové lázně, ale plynu v oblouku (str. 24). Na obr. 24 chybí označení a) a b). Obr. 22 a 27 jsou v podstatě stejné. Na obr.39 je závislost vneseného tepla na ploše svaru - patří závislost plochy svaru na vneseném teple. Na obr. 43 (TIG 10A) je větší hloubka než na obr.44 (TIG 20A) Nepřesný popis vziniku pórovistosti - cit. "Hliníkové slitiny rychle tuhnou, tzn. že vodík se rozpustí pouze částečně a zbytky zůstávají ve svaru. K vyloučení zbytků dochází až pod teplotou solidu, což zapříčiňuje vznik pórů a bublin." Postrádám zvětšené zobrazení alespoň jednoho póru ve svaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100943