HESINA, O. Návrh koncového efektoru pro průmyslový robot KUKA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, Aleš

Cíle bakalářské práce jsou splněny. Student obsáhnul problematiku návrhu uchopovacího koncového efektoru pro zadanou aplikaci typu bin-picking. Práce obsahuje mimo rešeršních pasáží z oblasti průmyslové robotiky a uchopovací a manipulační techniky především dvě varianty řešení koncového efektoru. Pro reálné uplatnění lze nicméně vycházet především z druhého navrženého řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubela, Tomáš

Přestože bakalářská práce zpracovává návrh koncového efektoru, jedná se tedy o konstrukční téma, je zde podle mého příliš mnoho prostoru věnováno teoretickým informacím na úkor samotného návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101423