JAWORSKÁ, P. Konopí jako alternativní palivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudák, Igor

Bakalářská práce se věnuje využitelnosti technického konopí jako alternativního paliva. V první části byly klasifikovány jednotlivé odrůdy, které jsou nejčastěji využívány pro technické účely. Autorka také popisuje postup, jakým bývají plodiny nejčastěji zpracovány. Z pohledu energetické využitelnosti je možné konopí využívat jak v tuhé, kapalné i plynné formě. Jednotlivé druhy paliv mají své specifické vlastnosti a každé z paliv vyžaduje jinou metodu zpracování. Autorka srovnává paliva získaná z konopí s ostatními alternativními i konvenčními palivy v několika kategoriích (např. výhřevnost, efektivita atd.). Na závěr je krátce zhodnocena finanční náročnost pěstování konopí pro využití k energetickým účelům. Autorka v rámci bakalářské práce splnila všechny zadané cíle, nicméně některé kapitoly jsou velmi stručné a mohly by být více rozpracovány. Stejně tak by bylo vhodné dovysvětlit některé používané pojmy a věnovat větší pozornost návaznostem mezi jednotlivými kapitolami. Po formální stránce je v práci možné najít řadu překlepů a vyskytují se také chyby ve formátování. U některých obrázků by bylo vhodné přidat legendu. I přes tyto nedostatky práci hodnotím kladně a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zejda, Vojtěch

Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi využití technického konopí pro energetické účely. V úvodu práce je popis technického konopí a způsobu jeho pěstování. V dalších kapitolách je popis biomasy a biopaliv, do kterých jsou poněkud nepřehledně začleněny informace o možnostech technického konopí. V závěru je provedeno srovnání finanční náročnosti pěstování konopí ve srovnání s pěstováním kukuřice a popis vývoje pěstování konopí v Evropě. Celkový dojem z práce je poněkud rozpačitý. Informace obsažené v práci jsou sice zajímavé, ale jsou uvedeny nepřehledně, neuceleně a často i nejednoznačně. Některé zásadní informace jsou příliš kusé a postrádají bližší vysvětlení. Především v práci chybí důsledné vyvození závěrů a jasné určení toho, zda je technické konopí jako alternativní palivo vhodné a pokud ano, tak v jaké formě. Po formální stránce práci znehodnocuje velké množství překlepů a gramatických chyb. Přes výše uvedené výtky si oponent uvědomuje náročnost získání potřebných dat, které v této oblasti nejsou příliš dostupné a tak v rámci možností studentka dosáhla všech cílů zadání. Proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101058