SVOBODOVÁ, M. Biomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Miriam Svobodová vypracovala práci na téma z oblasti stomatologické biomechaniky. V práci se zabývala mechanickou interakcí dentálních implantátů s kostní tkání modelovanou na úrovni trámečkové struktury. Řešení mechanické interakce provedla výpočtovým modelováním pomocí metody konečných prvků. Řešení bylo provedeno na 2D úrovni. V práci postrádám více originality při analýzách deformačně napěťových stavů. Studentka se pravidelně účastnila konzultací a na práci pracovala svědomitě. Práci hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chamrad, Jakub

Předkládaná bakalářská práce se zabývá řešením aktuální problematiky z oblasti biomechaniky, konkrétně je zaměřena na provedení deformačně - napěťové analýzy dentálních implantátů různých profilů. Analyzována byla též přetvoření. Práce je psána čtivou češtinou a kapitoly jsou logicky po sobě uspořádány. Z grafického hlediska je tato práce také velice pěkně zvládnuta. Autorka práce byla nucená pochopit pozadí problematiky dentálních implantátů a z těchto informací vybrat ty relevantní pro tuto práci a zpracovat je do rešeršní části. K tomu bych jen dodal, že práce není zbytečně dlouhá, ani krátká. V úvodu mi trochu chybí krátký odstavec o tom, co je to implantát. Také bych si dal pozor na používání některých slov (např. nepřeberné) v technické práci. V kapitole 3.2 se autorka zabývá tím, kdo modelovat trámečkovou a netrámečkovou strukturu kosti, ale trochu postrádám nějaký výstup z jejich bádání. V kapitolách 5 a částečně 7 je použito příliš mnoho latinských názvů, a některé z nich nejsou ani v přiloženém obrázku. Doporučil bych přeložit nebo alespoň rozepsat latinská slova do češtiny. Dále si také nejsem jistý shodnými hodnotami materiálových vlastnosti pro kortikální a spongiózní kost, uvítal bych zde citaci z literatury. Nakonec bych autorku upozornil, že v kapitole 9.1 zmiňuje, že použila více pórů, než je v předloze z důvodu „lepší analýzy“. Tato formulace je velice matoucí a nedává mi smysl. I přes těchto pár výtek převažují klady a při uvážení znalostí, které musela autorka získat, aby byla schopna provést analýzu a sepsat tuto bakalářskou práci, nemohu jinak než doporučit tuto práci k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100730