ČECHMAN, J. Horizontální štípačka na palivové dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací a internetu a v neposlední řadě i své osobní zkušenosti. Práce obsahuje konstrukční návrh a částečný pevnostní výpočet mobilní horizontální štípačky dřevěné kulatiny. V úvodní části je provedena přehledná kritická rešerše používaných koncepcí hydraulických štípaček. V další (stěžejní) části práce v rozsahu 20 stran je proveden vlastní návrh horizontální štípačky dřevěné kulatiny. Nejprve je proveden návrh motoru a následuje návrh a kontrola jednotlivých částí hydraulického obvodu. Hydraulický obvod je velmi vhodně navržen a umožňuje dvoustupňově zvyšovat štípací sílu na úkor snížení rychlosti, navíc obsahuje i zpáteční rychloposuv. Poté je provedena zjednodušená pevnostní kontrola hlavních částí, včetně nosného rámu. Práce obsahuje i výkresovou dokumentaci – omezenou na celkovou sestavu zařízení. Handicapem práce je to, že navržená štípačka na dřevo, s ohledem na skutečnost, že není určena do běžné výroby, neobsahuje nezbytné bezpečnostní prvky dle ČSN EN 609-1+A2. Navržená konstrukce však umožňuje stroj potřebnými prvky dovybavit. Práce má přiměřený rozsah a mám k ní některé připomínky, jak věcného, tak i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - občas drobné gramatické chyby, - místy nepřesná technická terminologie, - práce je vytištěna jednostranně a obsahuje nelogicky řadu prázdných listů, které by byly obhajitelné pouze u oboustranně tištěné práce, - kontrola čepu na otlačení – na str. 39 nahoře – neměla by být porovnávána dovolená hodnota pro materiál čepu, ale materiál použitého kluzného ložiska. Vypočtená hodnota je extrémně vysoká a pro trvalý provoz nepřijatelná, ale při běžném provozu jsou štípací síly výrazně nižší, než je studentem uvažováno, - při výpočtu napětí v nosníku rámu (str. 43) není zahrnuto složené namáhání (tah + ohyb), ale je nesprávně uvažován pouze účinek ohybového momentu Předložená je původní, a i přes výše uvedené drobné nedostatky formálního i věcného charakteru má solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Navíc se studentovi podařilo svůj návrh i realizovat a provozně ověřit. Jan Čechman ve své bakalářské práci prokázal nezbytné znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší návrh mobilní horizontální štípačky dřeva. Úvodní rešeršní koncepce štípaček polen je velmi obecná a pojednává jen o hlavních druzích štípaček, jejich konstrukcích a pohonech. Autor v rešeršní části práce málo cituje zdroje informací u parametrů štípaček. Zvolená koncepce horizontální štípačky je pro zadané parametry vhodná. V kapitole 4 autor definuje jednotlivé komponenty a pak až pokračuje ve funkčních výpočtech. Funkční výpočet hydraulických komponentů je ukázkou analytického řešení parametrů štípacího stroje, ale v průběhu výpočtu se student dopouští několika nepřesností. Nepřesnosti a také nejasnosti v některých parametrech jsou převážně formálního charakteru, ale také mají vliv na zadané podmínky. Výhrady mám k několika nepřesnostem: -stránkování práce na začátku silně nadsazené – obsah má číslo stránky 13. – odpovídá skutečnosti 8 -volné prázdné očíslované stránky 14, 16, 18, 20, 28 -str. 23, 30 zbytečně volný konec stránky -překlepy = str. 19, 21, 29, 46 -netechnické vyjadřování = 24, 32, 33, 34, 39, 40 -str. 15 není popis obrázku v úvodu -v textu nejsou uvedeny odkazy na obrázky -v úvodní části práce nejsou uvedeny u některých převzatých parametrů zdroje citací -ve výpočetní části čísluje i dosazené vzorce -nedostatečně zdůvodnil volbu velikosti tlaku na str. 34 -dovoluje krátkodobé přetížení a nekontroluje dopad proudové velikosti Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup práce je v celku přehledný. Rozsah řešení práce je v mezích velikosti bakalářské práce. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je vhodně voleno. Grafická úprava textové části práce je dobrá. Zpráva obsahuje přiměřené množství schémat i obrázků. Stylistická úprava a pravopis je až na pár překlepů v pořádku. Citace zdrojů informací jsou uvedeny v úvodní části skromně, počet uváděné literatury je přiměřený rozsahu. K výkresové dokumentaci mám drobné výhrady. Dle zadání je jen sestava, na které postrádám technické parametry stroje. Práce je i přesto kvalitní, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100040