ZAVŘEL, P. Pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Bakalářská práce na téma pásový dopravník je úplná a splňuje požadavky zadání. Autor se však na některých místech dopustil řady chyb. Mezi formální nedostatky patří zejména menší počet citací a strohá rešeršní část. Mezi věcné nedostatky lze zařadit chybně znázorněné momenty u VVÚ, chybějící kontrola ložisek, chybějící kapitola věnující se popisu napínacího zařízení a zvolené konstrukce dopravníku, velmi krátká napínací délka a chybné zobrazení válečků (vychýlených ve směru pohybu pásu) na výkrese sestavy. Celkově je práce na uspokojivé úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku. Obsahuje podrobný funkční výpočet pásového dopravníku včetně jeho pohonu, vybrané pevnostní výpočty a základní výkresovou dokumentaci (výkres sestavy a podsestavy napínacího zařízení a hnaného bubnu). V úvodní části v kapitole 1 a 2 v celkovém rozsahu necelých 10 stran je vcelku zdařilá stručná rešerše běžných konstrukčních řešení a jednotlivých komponent pásových dopravníků. Těžištěm práce je návrhová a výpočtová kapitola 3 v rozsahu 29 stran. Výpočet je proveden dle platné ČSN ISO 5048, student se dopustil v úvodu kap. 3 překlepu v označení normy. V práci se však student nevyhnul celé řadě dalších menších i závažnějších chyb věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - nepochopení zadání – délka dopravníku (vzdálenost mezi osami) není zadána jako vodorovná, ale student to ve svém výpočtu (rov. 2) předpokládá. Skutečná délka dopravníku je tak mírně vyšší než zadaná, - při volbě pohonu dopravníku je zvolena zbytečně vysoká dopravní rychlost, takže skutečně vypočtený dopravní výkon je o více než 70 % vyšší než požadovaný. Navrhovaná rychlost 1,6 m/s je pro daný účel nesmyslně vysoká. Navržený dopravník tak má výrazně vyšší výkonové parametry, než požadovalo zadání, bude dražší a pro případného investora tak neakceptovatelný, - nevhodně zvolený a předimenzovaný dopravní pás se třemi nosnými vložkami. Zcela by postačoval pás EP 250/2 Y, který lze využít i na bubny nižších průřezů. Pevnostně je pás nesmyslně předimenzován (rov. 42). Tento pás by postačoval i pro zbytečně vysoký dopravní výkon, který v této práce chybně navrhl autor, -v rovnicích 18 a 19 je počítáno s nesprávnou osovou vzdáleností mezi bubny (autor si v rovnici 2 tuto hodnotu spočetl na 40,25 m, - hnaný buben má chybně stanovené vnější síly (rov. 47, 48). Je chybně použita síla působící na hnací, nikoliv hnaný buben. Výsledná napětí v hnaném bubnu budou výrazně nižší, než autor spočítal, - v technické zprávě není doložen návrh a výpočet napínacího zařízení, je spočtena jen potřebná napínací síla. Chybí návrh ložisek, napínacích šroubů atd., což je v rozporu se zadáním, - výkresová dokumentace je podprůměrné úrovně, chybí v ní řada os, nejsou vykresleny potřebné detaily konstrukce atd. Předložená práce má s ohledem na nedodržení zadání (odchylku od dopravovaného výkonu, chybějící výpočty pro návrh napínací stanice atd.) i některé další chyby podprůměrnou úroveň. Samotné provedení bakalářské práce je však celkem pečlivé a je až na výjimky je v souladu s platnou ČSN ISO 5048. Patrik Zavřel i přes mé výše uvedené značné výhrady ve své bakalářské práci prokázal nezbytnou znalost studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 96960