MATUŠINEC, R. Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student ve své závěrečné práci předkládá rešeršní studii strojních zařízení pro bezvýkopové podzemní práce se zaměřením na mikrotunelování. Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. K práci mám následující připomínky: - drobné překlepy - v kapitole 5 se opakují názvy tabulek Celkově má práce poměrně solidní úroveň a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student Roman Matušinec se ve své práci zabývá rešeršní studií strojních zařízení pro bezvýkopové podzemní práce se zaměřením na mikrotunelování. Zadání je příliš stručné a tím je dán až příliš velký rozsah těchto strojních zařízení a jejich technologií. Autor v úvodu provádí rešerši typů technologií pro mikrotunelování. V další části provádí stručný popis jednotlivých konstrukcí mikrotunelovacích zařízení a jejich uplatnění v různém podloží. Dále pak také zmiňuje jednotlivé výrobce těchto mikrotunelovacích zařízení. V práci mám převážně formální výhrady k: -drobné překlepy na straně 12 a 13 -netechnické vyjádření na str. 20 -na str. 14 má v kapitole 4.1 pouze obrázek schématu rozdělení, což nelze považovat za podkapitolu -v textu nemá odkazy na uvedené obrázky ani tabulky -tabulky 5.1 a 5.2, pak dále 5.3 až 5.6 a nakonec 5.7 až 5.10 mají vždy stejný název. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. V práci použil student znalosti získané samostudiem tunelovacích zařízení. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Formální náležitosti práce jsou celkem splněny. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje dostatečné množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou až na překlepy v pořádku. Citace výchozích zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený rozsahu práce, pouze chybí citace v textu na obrázky a tabulky. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100895