MATULOVÁ, A. Grafitické litiny vyráběné ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předkládaná bakalářská práce byla zadána ve spolupráci s firmou Slévárna a modelárna Nové Ransko. Téma práce je zaměřeno na vybrané grafitické litiny, které jsou vyráběny ve výše uvedené firmě. Studentka splnila všechny požadavky zadaného tématu. Při jeho vypracování postupovala samostatně a iniciativně, a také respektovala jak připomínky vedoucího, tak i pana Ing. Ivo Lány, zástupce firmy. Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, přičemž je zpracována přehledně na základě prostudování většího počtu našich i zahraničních literárních pramenů. Závěrem lze konstatovat, že studentka prokázala schopnost samostatné práce a dále, že úroveň předkládané práce zcela odpovídán požadavkům kladeným na bakalářské práce ve studijním programu obecný bakalář. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lána, Ivo

Studentka zpracovala zadané téma „Grafitické litiny vyráběné ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristiky“ velmi pečlivě. Práce v rozsahu 38 stran obsahuje rozsáhlou rešerši, která je logicky sestavena a vystihuje precizně průpravu pro zvládnutí tématu. Studentka vycházela z celkem 30 zdrojů, které relevantně cituje jak v části rešeršní, tak praktické. 30 použitých obrázků v textu výstižně dokumentuje popisovanou problematiku, v několika případech (9, 10, 17, 18) je kvalita poněkud horší, ale tuto okolnost není nutné považovat za závažný nedostatek. Kapitola 5 obsahuje stručný výstižný úvod a v následujících dvou podkapitolách jednoduše a přehledně popisuje historii a současnost. Dále práce uvádí přehledně a detailně nejen popis všech grafitických litin, vyráběných ve slévárně litin společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., ale i použití odlitků ve výrobních kapacitách odběratelů společnosti. Tím studentka vystihla i tvarovou a rozměrovou různorodost dodávek. Kapitolu 5.3 zpracovala přehledně a uvedla z obou skupin grafitických litin po dvou obrázcích typických představitelů odlitků. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, nebyly nalezeny ani gramatické chyby. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100611