ŽERÁVKOVÁ, I. Design přenosného čističe vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sovják, Richard

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B Návrh vyniká organickým tvarováním, zejména tvarovou čistotou s dominantním prostorovým odlehčením za pomocí vnitřního otvoru. Technické řešení a uspořádání jednotlivých komponet je v souladu s výsledným tvarem. Vhodně byl zvolen použitý materiál na finálním návrhu, ale také i na variantních studiích, které zohledňují povahu zařízení a vlastnosti materiálů. Nejenom finální řešení poskytlo zajímavý designérský výsledek, ale i ostatní variantní návrhy mají velký potenciál pro úspěšné dokončení BP. Velkým přínosem je integrace osvětlení do samotného zařízení. V ergonomickém řešení postrádám grafické ztvárnění zorného úhlu v případě umístění čističky vzduchu na stole a také ovládání souboru tlačítek za pomocí dotyku. Nenalezl jsem odhadovaný příkon obou ventilátorů. Práce má drobné nedostatky z pohledu stylistických úprav avšak větší nedostatky z pohledu formálních náležitostí. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry (nebo vlastní výsledky) k tématu Design přenosného čističe vzduchu v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k zadanému tématu v oboru průmyslový design. Řešení designu je inovativní a sympatické snahou autorky využít nové, dosud plně neověřené technologie. Domnívám se, že právě toto zkoumání nových cest naplňuje pravý smysl studia designu na vysoké škole a proto i přes určité formální nedostatky navrhuji práci hodnotit stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100494