BLECHA, J. Řešení mechanizmu šroubového zvedáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Konstrukčně-technologické téma je zvládnuto s dobrou úrovní, autor zde využil co nejvíce svoje možnosti a zkušenosti. Postupně se v kapitolách zabývá odbornými pasážemi, začínajíce nezbytnou koncepcí konstrukce a konče montáží hotového výrobku. V diskuzní kapitole vychází ze svojí situace a rozvádí případné další možnosti přímo související s tématem, např. stabilitu zvedáku v šikmé poloze. Úroveň bakalářské práce je podložena i konzultacemi, na které autor do školy docházel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce řeší mechanizmus šroubového zvedáku po stránce konstrukční i po stránce návrhu výroby jednotlivých komponentů. V úvodní části je provedena základní rešerše jednotlivých konstrukcí zvedáků pro dílenské použití. Konstrukční návrh je zaměřen na šroubový zvedák a obsahuje potřebnou výkresovou dokumentaci a pevnostní výpočty. Návrh technologie výroby uvedený v příloze obsahuje všechny potřebné údaje včetně nástrojů, řezných podmínek, jednotlivé operace jsou popsány stručným a přehledným způsobem. Určité rezervy má práce z hlediska grafické úpravy a především pravopisu. Autor prokázal dobrou orientaci v dané technické problematice a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101575