SOJKA, T. Výsuvná část VN rozváděče SR12 se stykačem VSC7 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce se zabývá optimalizacemi výsuvné části VN rozváděče SR12 se stykačem VSC7 z hledisek výrobně technologických a funkčně mechanických. Otázkou je vyšší hmotnost mědi a cena obrábění a odpadu při optimalizaci výsuvného kontaktu. Hlavními vlastnostmi takových zařízení je bezpečnost a spolehlivost. Pojednání o mechanické spolehlivosti tohoto a původního řešení by bylo dobré uvést v obhajobě, podobně úpravy - sériová výroba oproti kusové. Na některých výkresech jsou, na jiných nejsou kresleny rozvinuté tvary ohýbaných plechů, měřítka 1:3 a 1:8 nelze v této práci akceptovat, chybí rozvor kol výsuvné části. Výkresy mají interní charakter, rešeršní zpráva je kvalitní, vlastní technická zpráva je rozsahem málo podrobná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Honzák, Aleš

Předkládaná bakalářská práce splnila všechny cíle specifikované v jejím zadání. Student projevil schopnost provést podrobnou analýzu problému modifikace výsuvné spínací části vysokonapěťového rozvaděče typu SR. Následně zvládl převést tento rozbor do realizační a finální fáze projektu. Z pohledu formální stránky práce se občas vyskytují drobné nepřesnosti v citaci použité literatury, minimálně nelogické formulace vět. Z grafické stránky věci jsem žádné výraznější nedostatky nenašel. Celkově hodnotím práci známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100902