BENKA, M. Aerodynamický hluk osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Student po většinu roku neprojevoval významnou aktivitu při tvorbě práce. Pravděpodobně největší podíl práce vznikl několik dnů před termínem odevzdání, čemuž odpovídá i výsledná forma. Práce obsahuje obecné, v jiných pracích mnohokrát opakované statě, většinou bez přímé souvislosti na téma práce. Zásadním nedostatkem je nesplnění cíle „Zhodnocení současného stavu a trendy budoucího rozvoje“. Úroveň práce z pohledu gramatiky a grafického zpracování je nízká. Text obsahuje značné množství překlepů, některé grafy mají nečitelné popisy os. Přístup studenta ke tvorbě bakalářské práce (stejně jako výslednou formu práce) lze hodnotit jako velmi podprůměrný, nevhodný a nedostatečný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Bakalářská práce pana Benky by se měla zabývat problematikou aerodynamického hluku osobních vozidel. V první kapitole student uvádí základní informace o zvuku, jeho vzniku a principu šíření. Druhá kapitola vysvětluje pojem hluk, za zcela nevhodné zde považuji základní rozdělení na hluk mechanický, aerodynamický a hluk v automobilní dopravě. Ve třetí kapitole autor uvádí jednotlivé zdroje hluku v osobních vozidlech. Z hlediska technického přínosu se zde vyskytuje velké množství nepravdivých či zavádějících informací. Jako příklad uvádím snahu o vysvětlení iniciace vibrací a s nimi souvisejícího hluku převodových ústrojí. Dále uvádím, že krom radiální a axiální složky síly při záběru ozubených kol působí ještě složka tečná. Metody snižování hluku převodových ústrojí, obsažené v této práci považuji spíše za doplňkové než primární. Běžný provozní rozsah otáček u vznětových motorů osobních vozidel nabývá vyššího rozpětí než uvedených 1800 ÷ 3000 min-1. Poslední kapitola nese název snižování aerodynamického hluku. Bohužel zde autor velmi obecným způsobem popisuje základní principy výpočtových a experimentálních přístupů pro stanovení aerodynamických vlastností. V případě numerických simulací upozorňuji na zcela nevhodné rozdělení konečnoprvkových sítí na straně 23. Dle výše zmíněného jako základní nedostatek této práce uvádím nesplnění cílů zadání, a to konkrétně cíle 2 a 3. Cíl 1 je splněn pouze částečně, uvedené informace jsou však nepřesné, z části nepravdivé. Práce postrádá obsahovou vyváženost jednotlivých kapitol, jako nedostatečnou považuji úroveň z hlediska technických informací a také logické uspořádání uvedených statí. Vyskytuje se zde také velké množství pravopisných chyb, překlepů či netechnických termínů. V bibliografické citaci by bylo vhodné užít slovo bakalářská namísto diplomová práce. Z formálního hlediska však jako nejvíce závažný problém uvádím nedostatečné uvedení zdrojů, z nichž student čerpal. V práci se vyskytují celé odstavce textu bez jediného zdroje, přičemž některé informace studentovi zjevně nemohly být známy. V textu zároveň chybí odkazy na zdroje, uvedené v seznamu použité literatury, jedná se konkrétně o zdroje 2-4; 6-7; 12, přičemž některé kapitoly čerpají pouze z jednoho zdroje, což pro práci rešeršního charakteru není moc vhodné. Vzhledem k výše uvedenému shrnuji, že student nesplnil požadavky kladené na vysokoškolskou práci, proto ji nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 100687