KRATINA, P. Výroba vstřikovaných dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

BP pana Kratiny splnila požadavky zadání v plném rozsahu. Práce je zaměřena na vstřikování plastů, tedy na technologii která je v bakalářském studiu probírána jen okrajově a pro autora oproti tradičním technologiím složitější. Přesto se autor zhostil úkolu se zájmem a výsledkem je provozuschopná vstřikovací forma. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Předložená bakalářská práce řeší technologii výroby a konstrukci vstřikovací formy pro rámeček elektroinstalačního vypínače. Práce je zpracována na základě dobře zvládnuté problematiky technologie vstřikování plastů na poměrně slušné úrovni. Přesto mám k textové i výkresové části bakalářské práce několik připomínek. Připomínky k textové části BP : Str. 29 Tabulka č. 1. Uvedená teplota odformování T=140°C je příliš vysoká. Pro polykarbonáty se obecně doporučuje teplota 110 až max. 130°C. Str. 34, 35. Vypočítaná technická násobnost n1 a n2 se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů, termínová násobnost n3 na celé číslo směrem nahoru. Str. 50. Výpočet minimální přidržovací síly dle vzorce (14) je chybný. Vzorec, tak jak je uveden, platí pro výpočet síly za předpokladu kruhové plochy průmětu výstřiku a nedá se bez úpravy aplikovat pro plochu průmětu výstřiku rámečku a rozváděcích kanálků. Správně by měl být po dosazení výpočet proveden takto : Fp = 1,1 exp-3 x 4 x 60 x 3025 = 798,6 = 800 kN. Na základě tohoto výsledku by potom mohl být použit menší vstřikovací stroj Arburg Allrounder 520 S s průměrem šneku D = 40 mm. Připomínky k výkresové dokumentaci : - Výkres rámečku BP-2017-A3-6. Řezy B-B a C-C nesmí být vedeny přes žebra. - Na výkresech BP-2017-A2-3, BP-2017-A2-4 a BP-2017-A3-5 schází osy otvorů průměrů 8 mm a 7 mm H11 kreslených jako neviditelné v nárysech případně půdorysech. - Na výkresu sestavení BP-2017-A1-1 schází pozice 6 a pozice 7. Pozice 13 středícího kroužku je chybně vynesena ke vtokové vložce. Středící kroužky pozice 1 a pozice 13 jsou nakresleny s průměrem 100 mm (což je potvrzeno i uvedeným typem kroužku pozice 1 v kusovníku). Pro zvolený vstřikovací stroj Arburg Allrounder 570 S by správně měly být na formě středící kroužky s průměrem 125 mm. Přes uvedené připomínky lze pěkně zpracovanou bakalářskou práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101327