BLAŽKOVÁ, V. Využití buněčných kultur k testování cytotoxicity přírodních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Cílem předložené práce bylo zavedení a využití testů na buněčných kulturách k charakterizaci přírodních látek a nanočástic. V práci byly připraveny a charakterizovány vybrané rostlinné extrakty s antioxidačním účinkem, enkapsulovány do liposomů a testovány na případný cytotoxický účinek pomocí MTT testu. Veškeré stanovené cíle zadání byly splněny. Při psaní teoretické části studentka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou. K práci přistupovala zodpovědně, velmi aktivně a rovněž s velkým zájmem o danou problematiku. Během řešení experimentální části práce bylo potřeba zvládnout neobvykle široké spektrum metod od extrakčních a spektrofotometrických metod přes enkapsulační techniky a charakterizaci částic až po buněčné testy. Studentka projevila značné laboratorní dovednosti, zručnost, samostatnost i potřebné organizační schopnosti při řešení náročné experimentální části práce. Výsledkem je velmi zdařilá a rozsahem i komplexností nadstandardní bakalářská práce, jejíž výsledky budou publikovány na mezinárodní konferenci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušková, Petra

Bakalářská práce Veroniky Blažkové se zabývá především možností využití buněčných kultur k testování cytotoxicity. V teoretické části se studentka věnovala dané problematice, práce je zde přehledně členěná. Autorka se zaměřila zejména na popis a rozdělení buněčných kultur, jejich využití pro in vitro testování a přehled cytotoxických testů. V experimentální části práce pak autorka nejprve charakterizovala vybrané přírodní extrakty a následně je použila na přípravu liposomů, které rovněž zcharakterizovala. Dále se autorka věnuje zavedení technik kultivace lidských keratinocytů in vitro a optimalizací testu cytotoxicity. Provedena byla tedy řada časově náročných experimentů. Jednotlivé dílčí výsledky jsou prezentovány ve formě tabulek i grafů. I přes negativní výsledky při zavádění testu cytotoxicity se autorce podařilo zavést techniky kultivace lidských keratinocytů. Všechny dosažené výsledky řádně okomentovala a shrnula do přehledně formulovaného závěru. Z formální stránky má práce pár drobných nedostatků, tyto nedostatky však nijak nesnižují kvalitu práce. Autorka splnila zadání, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88245