JANKECHOVÁ, N. Posílení konkurenceschopnosti značky na základě rozvoje komunikace značky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autorka přistoupila ke zpracování s maximálním důrazem na praktickou využitelnost práce a požadavek firmy, pro kterou je práce zpracována. Prokázala schopnost vhodně kombinovat různá teoretická pojetí pro řešení zadaného problému. Práce má velmi dobrou úroveň a její zpracování je kvalitní jak po odborné, tak kreativní stránce. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: Jaké přístupy byste využila pro měření přínosů navržených opatření? jak byste přistoupila k řešení tématu, pokudy byste byla vlastníkem značky a měla možnost provést jakoukoli změnu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce jsou definovány v kontextu jasně vymezeného problému reálné firmy. Dílčí nedostatky jsou v naplnění cílů ve vztahu k rozpracování některých opatření a vyhodnocení dopadů. Navržená opatření směřující do strategické úrovně jsou naopak zpracována na vysoké úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Vymezení použité metodiky je velmi stručné. Vlastní metodický přístup je nicméně správný. Autorka tedy měla pouze lépe charakterizovat důvody a způsob použitých metod. Teoretická východiska jsou vhodně zvolena. Nadprůměrný rozsah teoretické části není nedostatkem, protože jsou zde vymezeny relevantní přístupy, a je tak spíše odrazem snahy autorky o komplexní pojetí. Přístup v analytické části se opírá o správně zvolené metody a koncepty.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V úvodu analytické části volí autorka spíše popisný styl. To poněkud snižuje přehlednost některých částí práce, přestože relevantní informace autorka uvádí - např. vymezení trhu. Při hodnocení značky naopak popisný styl nepředstavuje problém, navíc zde autorka vhodně využívá zvolené koncepty hodnocení a rozvoje značky. Kombinace dvou přístupů je použita velmi správně. Další hodnocení trhu a značky je provedeno správně a autorka vhodně kombinuje různé zdroje informací. Formulace souhrnného závěru analytické části je vyhovující.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhová část je uvedená správným vymezením východisek návrhů a rozlišení tří úrovní návrhů dle významu pro chování firmy. Pozitivně hodnotím navazující model změny, který představuje vymezení celkového rámce navrhovaných opatření. Pro hodnocení návrhové části odděluji propracování opatření strategického charakteru a rozpracování realizačních aktivit a vlastní vyhodnocení. Opatření na úrovní strategických kroků jsou zpracována na výborné úrovni. Autorka využívá aktuální přístupy prezentace a jasně vymezuje potřebný směr. Jednotlivá opatření operativního a realizačního charakteru, podobně jako vyhodnocení přínosů, jsou zpracovány spíše obecněji. Jejich rozpracování by autorka patrně dokázala připravit. Důvodem jisté nedotaženosti této části návrhů je patrně pouze časový tlak. Celkově považuji návrhovou část za velmi dobrou.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná stránka práce je velmi dobrá. Některé části - viz např. připomínky k analytické části - mohly být lépe strukturovány.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Dílčí nepřesnosti v uvádění zdrojů - např. tabulka 1 kde autorka uvádí vlastní zpracování, ale ne už zdroj informací. Práce nevykazuje závažné nedostakty v oblasti práce s informačními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselá, Helena

Diplomovou práci zpracovala slečna Jankechová na vysoké úrovni a téma bylo zvoleno tak, aby návrh na řešení umožnil realizaci v rámci strategie značky MAGGI.Předložená práce splnila zadání a cíl v rámci očekávání. Slečna Jankechová se dostatečně věnovala analýze současné situace a identifikovala možnost zvýšení konkurenceschopnosti značky MAGGI jako jednoho z hlavních cílů práce. Odborné znalosti dobře propojila s analýzou konkurence a situaci na trhu dehydratovaných výrobků. Práce je zpracována přehledně a systematicky. Diplomová práce přinesla v rámci řešení návrh strategie, která pomůže značce MAGGI naplnit její dlouhodobé cíle jako transparentní a důvěryhodné značky. Předložená strategie pomůže zvýšit její vnímanou hodnotu na konkurenčním trhu. Návrh definice person pro jednotlivé cílení a celková navrhovaná komunikační strategie je v rámci firmy realizovatelná, a proto ji doporučuji k obhajobě s výborným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103445