MAŇÁKOVÁ, P. Management zadluženosti vybraného města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Předložená diplomová práce představuje zdařilý pokus o celkový pohled na hospodaření a zadluženost vybraného města, konkrétně statutárního města Zlín. Lze vyzvednout solidní analýzu hospodaření a zadluženosti: diplomantka představuje zadluženost Zlína pomocí výpočtu několika ukazatelů, porovnává zadluženost Zlína s vybranými městy. Na analýzu navazuje zhodnocení hospodaření a zadluženosti, kde diplomatka sama vyslovuje soudy o dané situaci Zlína. Návrhová část je reálná, nicméně bude záležet (jako v podobných případech) na rozhodnutí zastupitelstva města, který z návrhů přijme či vyhodnotí jako přínosný. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce, stanovené Zadáním diplomové práce, byly zcela splněny. Práce obsahuje jak důkladnou analýzu hospodaření a zadluženosti vybraného města, tak část návrhovou.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení i použité metody jsou adekvátní práci podobného typu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace výsledků i vyvození závěrů je na velmi dobré úrovni.
Praktická využitelnost výsledků C Prezentované návrhy jsou smysluplné, návrh využití ratingového hodnocení je obecnější.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce, formální náležitosti, terminologie i jazyková úroveň jsou velmi dobré, občasné překlepy nesnižují kvalitu práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce s informačními zdroji je velmi dobrá. V seznamu literatury nejsou uvedeny všechny zdroje ze Zadání diplomové práce. V kvalitní práci bych očekávala alespoň jeden cizojazyčný zdroj.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krygelová, Iva

Tato diplomová práce se orientuje na problematiku zadluženosti. Téma práce patří k dlouhodobě aktuálním. Cílem práce bylo navrhnout taková opatření, která povedou k lepšímu řízení zadluženosti, případně k optimalizaci výdajů rozpočtu města. První část práce je věnována teoretickým východiskům a pojmům, vztahujícím se k této oblasti. Následně je charakterizováno statutární město Zlín, provedenaanalýza hospodaření letech 2012 - 2016, analýza zadluženosti a zhodnocen současný stav města. V závěrečné části práce jsou uvedeny vlastní návrhy řešení a posouzení jejich přínosu. Kladně hodnotím navržené řešení na zpracování ratingového hodnocení i zajištění úrokového rizika pomocí swapu. V části návrhu na refinancování úvěru poskytnutého v roce 2009 a autorka řeší varianty výpočtu nákladových úroků za období 2009 a 2010, které jsou již překonané (refinancování proběhlo v roce 2011),přitom ve své práci analyzuje období 2012 - 2016. Návrh na refinancování by měl nastaven na aktuální úrokové sazby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 102711