HORÁK, T. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autor si zvolil téma, které je zajímavé a atraktivní. Tato kombinace často vede k podcenění náročnosti, čemuž se autor poměrně zdařile vyhnul. Prokazuje dostatečnou znalost teoretického základu i schopnost aplikovat dané přístupy v podnikatelském prostředí. Práce předkládá reálné, realizovatelné, a v rozumné míře také potenciálně přínosné řešení, eliminující některé stávající nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky Hodnocení zákazníků, prezentovaná v analýze, byla spíše negativní. Ja tuto skutečnost promítáte do návrhů a jak byste zajistil nápravu? Jak se změní konkurenční síla při úspěšné realizaci všech opatření? Jaký je celkový potenciál rozvoje všech tří poboček?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce jsou vymezeny pro zpracování řešení problému reálně firmy. Pro pochopení problému a přístupu k řešení je důležitá také kapitola 3.1, kde autor specifikuje konkrétní pobočku, pro kterou je práce řešena. Cíle práce jsou naplněny v odpovídající míře.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Z pohledu analytických přístupů se autor opírá o tradiční metody, které odpovídají zvolenému tématu. Vymezení metodiky je z pohledu analýzy přijatelné. Teoretická východiska, sloužící jako základ návrhové části, vychází z tradičních přístupů strategického řízení. Jejich použití je v daném případě určitě možná a autor jejich aplikaci i vhodně modifikuje pro podmínky dané firmy. Rozsah východisek je spíše větší. Záměrem autora bylo předložit širší pohled na řízení podniku daného typu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V úvodu analytické části autor vhodně zařazuje stručné představení provozoven, což je pro řešení práce poměrně klíčové. Aplikace SLEPT analýzy odpovídá zaměření práce a autor se snaží pracovat s relevantními údaji. Vymezení konkurenčního trhu je správné, autor jej mohl pouze lépe vysvětlit. Charakteristika konkurentů je relativně popisná, vhodně je zařazeno jejich celkové základní zhodnocení ve formě tabulky. Při analýze zákazníků jsou vhodně kombinovány dva přístupy. Aplikace 7s je pouze základní. Aplikace 4p je opět popisná, ale poměrně jasná. Využití hodnotového řetězce je srozumitelné. Bylo by vhodné konfrontovat výsledky této analýzy s pohledem a hodnocením zákazníků. Souhrnné zhodnocení pomocí SWOT je možné, výsledky hodnocení jsou možná příliš optimistické. Větší důraz mohl být kladen na konkurenční srovnání z pohledu hodnoty a vnímání zákazníkem.
Praktická využitelnost výsledků C Východiska návrhové části jsou spíše obecnější, správně však navazují na závěry analýzy. Struktura návrhů se vhodně opírá o aktivity hodnotového řetězce. Definované cíle, na které návrhy navazují, ukazují správný směr rozvoje firmy, ale jsou opět spíše obecné. Jednotlivé návrhy jsou realizovatelné a mají jasnou logiku. Finanční zhodnocení náročnosti jejich realizace není sice úplné, ale dává dostatečnou představu. Větší důraz měl být kladen na vyhodnocení přínosů, dopady na změnu vytváření hodnoty, potenciální změnu konkurenční pozice apod. Navrhovaná opatření firma nepochybně může využít jak jako základ realizace, tak jako podklad pro další rozpracování.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální úroveň zpracování je na standardní úrovni. Formálním nedostatkem je horší tisková kvalita některých vkládaných obrázků
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s informačními zdroji nevykazuje závažně nedostatky. Dílčí zlepšení by mohlo být v uvádění zdrojů informací v praktické části.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beránek, Lukáš

Autor využil ve své práci poměrně velké množství informačních zdrojů, ať už internetových či knižních. Tyto zdroje jsou v práci vždy odcitovány. V praktické části autor využil teoretické poznatky k celkové analýze společnosti. Pomocí této analýzy autor navrhl opatření, která by měla vést k rozvoji konkurenceschopnosti zkoumaného podniku. Podle mého názoru mohou tyto návrhy být přínosné a realizovatelné. Jako oponent tuto práci dále doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103444