DOLEŽÁLKOVÁ, L. Návrh změn motivačního programu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Jde o standardní téma, které je obecně známé a není nijak inovativní. Autorka využívá pouze obecně známých postupů a metod. Využití výsledků je možné pouze pro konkrétní společnost. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, jen v určitých kritériích hodnocení vykazuje určité vyše zmíněné nedostatky. Otázka: O kolik % Vámi navrhované změny zvýší celkové náklady společnosti a má na tyto změny společnost dostatek finančních prostředků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Práce v kapitole 3.8 Analýza vnějšího prostředí neobsahuje analýzu vývoje a výkonnosti daného dílčího trhu produktů, na které společnost působí. Dále analýza trhu práce neobsahuje pližší pohled na problematiku nabídky a poptávky po klíčkových pracovních pozicích. Mzdvé šetření neobsahuje pohled na problematiku vývojem mezd dle ekonomické klasifikace činnosti společnosti a analýzu konkurence z hlediska odměňování. SWOT analýza v Příležitostech obsahuje návrhy na zlepšení.
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Formální náležitosti - nekompletní obsah, jeden podnadpis 4 úrovně, formát nadpisu 3.5.11 str. 53 apod. Uspořádání práce - opakující se kapitola práce 3.9.1 a 3.9.4.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zach, Jakub

Diplomantka Lenka Doležálková svou prací "Návrh změn motivačního programu ve vybrané společnosti" ideálně využila svůj studijní obor. Diplomová práce je rozdělena na 4 základní části. V první části se diplomantka zaměřuje na stanovení cíle, kterým je návrh na změnu motivačního programu ve společnosti Šroubárny Kyjov, spol. s r.o. Druhá část seznamuje čtenáře s teoretickými pojmy z oblasti motivace pracovníků. V následující části diplomantka analyzuje současný stav společnosti za pomocí analýzy 7S, Porterovy analýzy, dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Je nutno uvést, že právě výběr těchto analýz je zcela adekvátní k výslednému šetření. Závěrečná, a tedy nejdůležitější část práce se zaměřuje na samotné návrhy, které by měly zlepšit motivaci ve vybrané společnosti. Velmi nápomocné tedy bylo dotazníkové šetření, kde došlo ke zjištění silných a slabých stránek organizace. To diplomantce posloužilo k tomu, aby velmi zdařile vylíčila a následně odůvodnila možnosti, které by ještě více mohly zaměstnance motivovat. Práce je zcela vyhovující po stránce metodické a interpretační. Zejména je nutné vyzdvihnout využitelnost návrhů v praxi a výběr vhodné literatury. Za slabší rys práce je nutné zmínit formulační stránku. Práce je napsána solidním jazykem, ovšem některé formulace jsou poněkud nešikovné jako např.: „Mezi mzdové příplatky v této společnosti jsou ve výši, kterou určuje zákon a patří zde“ (s. 53). Občas v práci nalezneme také gramatické prohřešky. Jedná se především o drobné interpunkčních nedostatky či prosté překlepy a pravopisné chyby, např.: „Ve společnosti v současně době“ (s. 43). V úvodní části si diplomantka stanovila cíle, které byly dosaženy. I přes stylistické nedostatky, které nijak nenarušily zdařilou práci, doporučuji diplomovou práci Lenky Doležálkové k obhajobě. Navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103270