FILIPOVÁ, S. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sághy Estélyi, Kristína

Študentka v záverečnej práci využila pomerne široký metodický aparát. Uskutočnila analýzu finančnej situácie zvolenej spoločnosti pomocou štandardných metód. Návrhy smerovala do vhodne zvolených oblastí. Venovanie viac pozornosti nasledujúcim oblastiam by prispelo k zvýšeniu kvality záverečnej práce. Kapitola, ktorá sa venuje teoretickým východiskám obsahuje skôr konštatovanie skutočností, než kritickú analýzu dostupných informácií. V rámci analýzy finančnej situácie podniku voľba dlhších časových rad, detailnejšie spracovanie analýzy makrookolia podniku a porovnanie výsledkov analýz s viacerými konkurečnými podnikmi by umožnili získať ucelenejší obraz o podniku. Návrhy nadväzujú na výsledky uskutočnenej analýzy, sú reakciou na faktory, ktoré študentka vyhodnotila ako hrozby budúcej prosperity analyzovaného podniku. Študentka sa snažila návrhy konkretizovať a podložiť príkladmi a kalkuláciami, ktoré môžu byť využívané v ďalšom rozhodovacom procese v podniku. Otázka k obhajobe záverečnej práce: Aké bezpečnostné opatrenia musí analyzovaný podnik zaviesť, aby eliminoval, resp. zmiernil dopad rizík, ktoré sú uvedené v kap. 4.2?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juránková, Helena

Cílem diplomové práce s názvem „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ bylo zhodnotit finanční situaci podniku, identifikovat jeho slabé stránky a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení finančního zdraví podniku.Studentka práci systematicky rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické práci v logické návaznosti podrobně popsala jednotlivé metody finanční analýzy od zdrojů informací přes jednotlivé ukazatele až po souhrnné indexy hodnocení. Studentka vysvětlila jednotlivé postupy výpočtů i způsob hodnocení jejich výsledků.V praktické části jsou aplikovány teoretické znalosti z první části na konkrétní analyzované společnosti zabývající se distribucí plachetnic. Výsledky jednotlivých metod analýzy jsou přehledně sestaveny do tabulek a slovně okomentovány. Studentka vložila velké úsilí pro získání informací o konkurenčních firmách.Kladně hodnotím reálnost návrhu zajištění kurzového rizika, díky kontaktování zaměstnanců společnosti KBC Bank v Brně i Bruselu. Propracovaný je návrh k odstranění druhého rizika díky zapracování lodní třídy D - ONE do ISAF lodních tříd. Studentka přehledně v tabulce sestavila výsledky optimistické i pesimistické varianty projektu.Práce je velice rozsáhlá, informační zdroje na dobré úrovni. Bohužel se studentka při psaní dopustila častých překlepů a prohození měn v hodnotě kurzu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103566