DOSEDLOVÁ, P. Hodnocení výkonnosti společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s. s využitím EFQM Excelence model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování diplomové práce se diplomantka zajímala o všechny dostupné informace související se zadáním a byla iniciativní a pracovala samostatně. K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Jaromír Jareš

Diplomová práce je věnována hodnocení výkonnosti podniku a je rozdělena na tři základní části: teoretickou, seznámení s výrobním programem a část praktickou. Všechny části jsou přehledně rozděleny na jednotlivé kapitoly. Celá práce je na závěr zhodnocena. Jako cíl si studentka zvolila zhodnocení výkonnosti akciové společnosti v našem regionu, která vyrábí brzdová obložení.Všechny části jsou doplněny tabulkami a grafy. Jak je uvedeno v přílohách, autorka čerpala z širokého množství literatury, v textu jsou vždy uváděny citace. Dle mého názoru autorka naplňuje cíl práce, kterou si v úvodu stanovila. Je na vedení podniku, zda výsledky této práce použije při dalším rozhodování. Tato práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, autorka prokázala schopnost samostatně zpracovat odborné téma.Z výše uvedeného je patrné, že tato práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce a to ze všech hledisek (odbornost, struktura, rozsah i grafická úroveň).Z tohoto důvodu doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102034