IVANOVÁ, P. Využití controllingu v obchodním úseku vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Diplomová práce se zaměřuje na využití controllingu v obchodním úseku vybraného podniku. Studentka Petra Ivanová sestavila na základě studia odborné literatury klíčové ukazatele výkonnosti vlastních prodejen a maloobchodní sítě zvoleného podniku a navrhla doporučení pro budoucí rozvoj. Tímto bylo dosaženo zadaného cíle diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaníková, Jana

Studentka se ve své DP především zabývala analýzou controllingu a jeho využití v obchodním úseku podniku působícího v oboru pekařství, cukrářství a v distribuci vlastních výrobků do maloobchodní sítě. Autorka detailně zanalyzovala organizační strukturu a fungování vybraného podniku se zaměřením na controllingové ukazatele. Je zjevné, že studentka dokázala využít teoretické znalosti získané studiem a rovněž je aplikovat v konkrétním podniku. K DP mám jednu připomínku: Studentka ve své práci uvádí celou řadu controllingových ukazatelů pro samotné prodejny, popř. pro maloobchodní síť, jejichž sledováním může podnik dosáhnout lepších ekonomických výsledků. Na druhou stranu je v práci poněkud opomíjen fakt, že v praxi jsou jednotlivé controllingové ukazatele ovlivňovány celou řadou externích faktorů a nelze je tudíž vyhodnocovat naprosto izolovaně od obchodního prostředí (viz otázky níže).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103279