TARAGEL, L. Komunikační strategie podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na optimalizaci komunikační strategie elektronického obchodu se šperky jsou v souladu s navrhovaným cílem. Diplomant použil vhodné metody pro sběr a analýzu dat. Autor provedl analýzu marketingového prostředí společnosti a marketingový průzkum formou dotazníkového šetření. Práce má přehlednou strukturu a splňuje formální požadavky na zpracování diplomové práce, nicméně se ojevují chyby, které mohou čtenáře dezorientovat (například tabulka č. 12 - uveden nesprávný rok). Autor velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení obsahují jak finanční tak i časové hledisko, a proto budou dobře využitelná v praxi. Práce s citačními zdroji je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pazdírková, Diana

Stanovené cíle práce autor splnil a zvolené postupy považuji za velmi vhodné. Navrhovaná opatření vychází z jednotlivých analýz, kde jednotlivá navrhovaná opatření jsou vzájemně harmonická a tvoří komplexní komunikační opatření podniku.Z práce je patrné, že autor vnímá moderní marketingovém prostředí a volí komunikační kanály dnešní doby. Oceňuji autorův praktický přístup k práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 102145