HLAVÁČKOVÁ, A. Založení podnikatelského subjektu na venkově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o kvalitní diplomovou práci. Návrhy a doporučení jsou použitelné v praxi při zakládání malého podniku. K obhajobě nestanovuji doplňující otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomantka zvolila v diplomové práci hlavní cíl a to na základě kritické analýzy podnikatelského sektoru navrhnout podnikatelský plán na založení malého podniku na venkově. Dle mého názoru byl tento cíl v diplomové práci splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je správný. V diplomové práci byly použity adekvátní metody, které se používají na úrovni magisterských kvalifikačních prací.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka řešením diplomové práce prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry. Byl prokázán inženýrský přístup k řešení problémů.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky dosažené řešením diplomové práce jsou použitelné v praxi při zakládání malého podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Uspořádání diplomové práce je logické. Po formální stránce je diplomová práce bez závad. Na některých místech bych doporučoval formát tabulek dodržujících okraje stránek. Odborná i jazyková úroveň je vysoká.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Diplomová práce obsahuje kvalitní seznam literárních zdrojů. Tyto zdroje jsou v textu i náležitě citovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sychrová, Marcela

Cílem diplomové práce je navržení projektu na založení malého podniku.Paní Hlaváčková zadání zcela splnila, v teoretické části se plně věnuje odbornému přehledu a vypracování teoretického podkladu k dané problematice. Zpracování diplomové práce je přehledné, má jasnou strukturu a celková úprava odpovídá vysokým nárokům na závěrečnou práci. Ze zpracování teoretické i praktické části je patrná dobrá orientace diplomantky v daném tématu.Přehledná a podrobná analýza podnikatelského sektoru v praktické části může sloužit jako návod pro začínající podnikatele.Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91810