VENCLOVSKÝ, J. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve vybraném obchodním závodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Předložená diplomová práce tvoří návrh projektu, kde nejdůležitější části je část návrhová. Zde bych vyzdvihla zejména velmi detailně zpracovaný logický rámec a analýzu rizik. Otázka k obhajobě: 1. Uveďte, na co by si projektový manažer měl při realizaci tohoto projektu dát pozor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytvoření virtuálního showroomu s využitím metodiky projektového managementu, což je jejím hlavním cíle. Práce je na velmi dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky a tabulkami. Po jazykové stránce je práce bez připomínek. Práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103220