PLACZKOVÁ, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: Použila jste pro posouzení stávajícího stavu i jiné metody/ zkušenosti kromě portálu ZEFIS?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sydorová, Yvona

Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Stanovený cíl diplomové práce, zhodnocení stávajícího IS firmy a návrhy pro IS budoucí, byl zcela naplněn. Autor prostřednictvím dotazníků, vlastních zkušeností a z nich vycházejících doporučení, napsal práci, kterou může firma použit při výběru nového IS. Struktura práce a celkové použité slovní obraty se jeví jako velmi zdařilé a odpovídají tematickému zaměření práce. V práci je rovněž možno najít teoretické pasáže, které poukazují na dobrou práci s doporučenými informačním zdroji. Tyto pasáže byly podkladem pro prakticky zaměřenou část diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102457