GABRHELOVÁ, V. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o kvalitní diplomovou práci s výsledky uplatnitelnými praxi. K obhajobě nestanovuji dodatečné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomantka zvolila v diplomové práci hlavní cíl a to na základě kritické analýzy podnikatelského prostředí navrhnout dílčí kroky k založení malého podniku. Dle mého názoru byl tento cíl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolené metody jsou adekvátní řešení magisterských kvalifikačních prací. Postup řešení diplomové práce je správný.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka prokázala řešením diplomové práce schopnost správně interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky dosažené v diplomové práci jsou uplatnitelné v praxi. Práce může sloužit jako návod k založení malého podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Formálně je práce na patřičné výši. Graficky jsou něktaré obrázky a grafy hůře čitelné. Jazyková úroveň nevyklazuje nedostatky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce obsahuje kvalitní literární zdroje. Tyto zdroje jsou v diplomové práci správně citovány.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mišeková, Magda

Diplomová práce splnila definovaný cíl práce a je v pořádku po věcné i formální stránce. V práci hodnotím vysokou přidanou hodnotu studentky, práce může fungovat jako podklad pro podnikání.Excelentní je rozbor vstupních parametrů i následné vyústění v konkrétní čísla, která jsou přehledně uvedena v různých variantách v tabulkách.Jediné, co lze vytknout, je několik chyb v textu, překlepů apod.Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99872