LO BIANCO, D. Motivační program společnosti a návrh jeho rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Tematicky jde o zcela běžné téma, k jeho zpracování není třeba speciálních znalostí a postupů. Využití výsledků je možné pouze pro konkrétní společnost. Autor k řešení přistoupil standardně, nepoužívá netradičních metod zpracování. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Otázka: O kolik % Vámi navrhované změny zvýší celkové náklady společnosti a má na tyto změny společnost dostatek finančních prostředků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Analýza trhu práce je velmi zjednodušená a neobsahuje klíčové informace např. o věkové struktuře obyvatel, vývoji počtu ekonomicky aktivních obyvatel apod. a neobsahuje podled na pracovní sílu dle ekonomické činnosti společnosti.
Praktická využitelnost výsledků C Práce postrádá v případě návrhu - Zpětná vazba od zákazníků, konkrétní podobu využítí této zpětné vazby při hodnocení a odměňování pracovníků.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Formální náležitosti - např. tabulka rozdělena na dvě strany, nečíslovananá kapitola v obsahu, apod. Uspořádání práce - nelogické řazení kapitol v analýtické části - interní analýzy, analýza obecného okolí, analýza oborového okolí. Takžéž analýza trhu práce má nelogické uspořádání, např. kapitoly Oblíbenost benefitů a Analýza konkurence z hlediska odměňováni patří do Kapitoly Mzdové šetření.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Turek, Michal

Celkové zhodnocení práce, zjištěné klady a nedostatky: Diplomová práce je zpracována velmi slušné úrovni. Autor zvolil tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a analytickou část. Vzhledem k tématu práce je nutné ocenit, že teoretická východiska jsou stručné, ale maximálně obsažné a představují potřebný základ pro analytickou část. Těžiště práce ovšem spočívá v části praktické, která je velmi detailní - autor skutečně zpracoval reálně užitečné návrhy zlepšení současného motivačního programu a k nim potřebné podklady včetně finančního zhodnocení. Autor také ve své diplomové práci dodržel veškeré požadavky na formální náležitosti práce včetně úpravy. Návrhy doporučuji reálně uskutečnit a zavést do motivačního programu. K práci nemám žádné další připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103503