PLICHTA, Z. Online korekce geometrických a rozměrových odchylek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Předložená diplomová práce zaměřená na online korekce geoemtrických a rozměrových odchylek splnila věšechny stanovené cíle. Student pracoval samostatně, zodpovědně a prokázal, že se v zadané problematice orientuje. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Studentem předložená práce se zabývá aktuálním tématem online korekcí geometrických a rozměrových odchylek obráběcích stojů. Práce měla stanoveny tři cíle, které student v jednotlivých kapitolách splnil. Jako velmi přínosný výstup práce hodnotím studentem vytvořený program na vytváření .MPF souboru, který slouží k jednoduchému zavádění nové korekční tabulky do řídicího systému sinumerik. Student v práci prokázal schopnost řešit daný úkol. Po jazykové a stylistické stránce je práce na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100646