VALA, M. Testování technologie on-the-fly přístrojem LaserTRACER [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Předložená diplomová práce zaměřená na nasazení technologie On-The-Fly splnila věšechny stanovené cíle. Student pracoval samostatně, zodpovědně a prokázal, že se v zadané problematice orientuje. Na základě výstupů diplomové práce jsou plánované další aktivity navazující na řešenou problematiku s přesahem do průmyslových aplikací. Dále je připravovaná publikace s názvem "APPLICATION ON-THE-FLY MEASUEREMENT OF CNC MACHINE TOOLS" a plánovaném uveřejněním v časopisu MM Science Journal. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Předložená práce se zabývá velmi aktuálním tématem volumetrických kompenzací geometrických chyb obráběcích strojů. Pro zjišťování jednotlivých chyb je použit laserTracer s technologií on-the-fly. Na začátku práce jsou krátké kapitoly 2 a 3 zabývající se stručným popisem geometrických a volumetrických chyb. Tyto mohli být spojeny do jedné. V kapitole 4 je stručný popis několika přístrojů pro zjišťování geometrických chyb, který dává informaci o použitých měřicích přístrojích. Kapitola 5 popisuje splnění prvního cíle, realizace propojení systémů. Zde mohlo být popsáno potřebné SW vybavení a nastavení řídicího systému stroje. Zbývající dva cíle jsou podrobně popsány v následujících kapitolách. V práci se vyskytuje minimum pravopisných a stylistických chyb. Student splnil cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101144