VILGA, F. Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Návrh kotle na odpadní teplo spalin kogenerační jednotky je řešen jako žárotrubný kotel. Diplomant řešil zadání komplexně, provedl tepelný, aerodynamický a hydrodynamický výpočet zařízení. Diplomní práce je vypracována pečlivě na vysoké odborné úrovni bez formálních nedostatků a její výsledky jsou použitelné v průmyslové praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kól, Přemysl

Diplomová práce beze zbytku splňuje zadání práce. Práce je komplexní a postihuje problematiku v celé šíři technických problémů v rozsahu zadání. Použité metody plně odpovídají současné technické praxi a požadavkům na daná zařízení. Autor prokazuje schopnost řešit danou problematiku v širších souvislostech a návaznostech na okolní technologie řešeného uzlu. Výsledky výpočtů a návrhů jsou převedeny do jasného a srozumitelného projekčního výkresu, který je dostatečný pro následné detailní konstrukční provedení a uplatnění ve výrobě. Autor práce použil vhodnou literaturu, která poskytuje spolehlivé výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101136