KUDELA, L. Aerodynamický výpocet vzduchové části parního kotle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce se zabývá aerodynamickým výpočtem vzduchové části parního kotle. Při zpracování závěrečné práce postupoval student aktivně, prokázal dobrou schopnost samostatného řešení zadaného úkolu. Prokázal schopnost dobré interpretace výsledků. Práce neobsahuje zásadní nedostatky a chyby, po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na odpovídající úrovni. Po získání praktických zkušeností může být student kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Milčák, Pavel

Předložená diplomová práce je zaměřena na aerodynamický výpočet vzduchové části parního kotle. Jednotlivé kapitoly na sebe chronologicky navazují. Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni. Diplomant prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Jedním z výstupů je velmi pečlivě zpracovaný výpočtový model sacího traktu parního kotle, který umožňuje ověření návrhu vzduchového ventilátoru pro všechny provozní režimy. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100670