PIŠTĚCKÁ, K. Moderní metody vizualizace proudění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Robert

Studentka se seznámila se složitou problematikou vizualizací proudění se zaměřením na aerodynamické tunely. Zpracovala velmi pečlivou rešerši současného stavu použití daných metod a zpracovala přehledné porovnání metod. Následně provedla výběr vhodné metody pro vizualizace proudění při konkrétním experimentu plánovaném na Leteckém ústavu. Výběr je racionální a dobře popsaný. Práci studentka zpracovala samostatně a se zájmem o problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutník, Tomáš

Předložená bakalářská práce je pojednáním o metodách vizualizace proudění, používaných v současnosti při měření v aerodynamických tunelech, nebo při letových zkouškách. Práce splňuje všechny formální náležitosti, má celkově dobrou grafickou úroveň a je logicky a přehledně členěna. V prvních kapitolách autorka seznamuje čtenáře s historií a rozdělením metod vizualizace proudění. Popisuje základní principy jejich fungování, oblasti použití a výhody a nevýhody vybraných metod, přičemž uvedené informace přehledně shrnuje tabulka v následující kapitole. Další část práce se zabývá výběrem vizualizační metody pro aerodynamický tunel Leteckého ústavu. Důraz je kladem především na praktickou použitelnost v podmínkách konkrétního zařízení, možná úskalí a přínosy jsou opět shrnuty formou tabulky v závěru práce. Zde může být pro některého čtenáře zprvu matoucí, že „maximum“ může představovat v závislosti na hodnocené prioritě nejlepší i nejhorší výsledek. Autorce se podařilo požadavky zadání bakalářské práce naplnit, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101389