PUCHTA, D. Držák plastových strun pro profesionální technologii 3D tisku FDM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Student řešil téma samostatně a kromě konstrukčního řešení realizoval program pro řízení odvíjení tiskové struny. Bakalářská práce obsahuje původní výsledky včetně funkčního vzorku. Doporučoval bych věnovat více pozornosti výkresové dokumentaci a detailnějšímu popisu programu. Předložená práce je na solidní úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dočkal, Kryštof

Práce popisuje realizaci držáku plastových strun určených pro 3d tisk, což je téma, zejména v posledních třech letech velmi diskutované. Hlavním cílem práce byla definice parametrů zařízení a realizace spojená s otestováním. Všechny hlavní i dílčí cíle byly splněny, nicméně v práci není jasně uveden proces testování zařízení a z něj plynoucí závěry. Použité metody a rozsah řešení odpovídají úrovni bakalářské práce, v rešerši ovšem nejsou dostatečně popsány koncepty snímání filamentu. Proto také není jasné, zda je elektrická část navrženého zařízení inovativní nebo je založena na již existujícím řešení. Mechanická část využívá koncepce zmíněné v rešeršní části. I přes výše zmíněné nedostatky má navrhnuté zařízení dobré předpoklady využitelnosti v praxi, zvláště pokud se jej podaří propojit s 3D tiskárnou. Po formální stránce jsou části textu v práci nelogicky uspořádané. Stylistika, formátování a umístění citací není provedeno správně. Na základě výše uvedeného posudku doporučují práci k obhajobě s celkovým hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101270