CAMARA, A. Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Bakalářská práce představuje prvotní model pro rekonstrukci nákladů na odpadové hospodářství v nižších územních celcích na základě dostupných, často agregovaných dat. Je nutné zmínit, že slečna Camara musela nastudovat danou problematiku (a to i nad rámec studijního plánu). Navrhla a otestovala poměrně komplexní model. Práce ve svém rozsahu splnila zadání. Bohužel velký kus odvedené práce se nepodařilo dostatečným způsobem prezentovat ve vlastní textové části práce. Struktura práce je odpovídající, ale stylistická úroveň a formální náležitosti nejsou na dostatečné úrovni. To lze zřejmě přičíst podcenění doby nezbytné ke zpracování kvalitního výstupu a dotažení všech nezbytných detailů. Tento aspekt kazí dojem z celé práce a nedovoluje mi navrhnout pozitivnější hodnocení. Práce je napsána ve slovenštině, velmi těžce se mi hodnotí jazyková úroveň, Studentka se se nevyhnula překlepům (viz. kap. 5.1 "apoximácia") a chybné interpunkci. Ze stylistických nedostatků lze jmenovat např. dlouhé souvětí (viz druhý odstavec v kapitole Úvod), spojování samostatných vět do souvětí apod. Z formálních záležitostí lze vytknout: Str 11 poslední věta - chybí číslo tabulky. Mezi číslo a jednotku se vkládá mezera (3860 Kč/t, str. 12 dole) jednotky se standardně uvádějí v hranatých závorkách a pomocí značek (né pomocí názvu) viz kap. 5.1.1 Označenie V mnoha případech chybí jednotka u hodnot prezentovaných v textu Chybí odkaz na obr. 6.3 Nepřesná terminologie - Zkratka ORP a dále OPR. zkratka IUMRO je střídána s IMURO, popř. IMURO-m, apod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Popela, Pavel

Autorka splnila požadavky zadání v potřebném rozsahu. Práce je psána slovensky, autorka se snaží psát čtivě. Text je většinou (viz např. pravý okraj v def.2.1 a 2.2,vertikální mezery v kap.5) přehledně členěn. Práce bohužel obsahuje řadu překlepů a nedůsledností ve značení, které měly být odstraněny při soustředěné kontrole autorkou (viz např. Konštantá cena na str.11, predpis matece B na str.15 a častá zkratka kč místo Kč). Používání velkých písmen v textu je na několika místech poplatné angličtině (viz např. str.2, Českej Republike). Komentář ke standardnímu tvaru na str.6 indikuje překlep v (3.7), kde nemá být nerovnost, ale rovnost. Rušivě působí typografické nedůslednosti (tučný font u n v R^n, tři různé fonty pro X v def.3.5 a 3.6, překlep mathbf na str.7, tučné i netučné značení vektoru x, chybějící mezery u |, vše na str.5 a 6) až přílišné originality (viz tučné symboly v kap.5 a 6). Autorka někdy spoléhá na to, že čtenář z kontextu pochopí význam symbolu (viz tučné R, nepopsané množiny vstupních a výstupních hran v def.2.9). Kapitolu 4 pak musím označit za zmatečnou, protože autorka ve snaze o úsporné pojetí zcela zbytečně míchá pojmy z teorie pravděpodobnosti, popisné a výběrové statistiky. Přestože je pak dále v matematickém optimalizačním modelu používá znale, můj dojem oponenta z kapitoly 4 je nedobrý. Nelze takto směšovat značení pro statistický soubor a jeho charakteristiky se značením náhodného výběru a jeho výběrových charakteristik. Je vhodné také poznamenat, že na pojmy uvedené v přehledové části není důsledně odkazováno v dalších kapitolách. Je velká škoda, že uvedené nedostatky zprvu negativně ovlivňují celkový dojem z práce, zejména když autorčiny původní kapitoly 5 a 6 prokázaly její schopnost sestavovat a řešit optimalizační modely s gradující obtížností. Autorce do budoucna doporučuji věnovat daleko větší pozornost konzistenci podání a všem detailům v přehledové části jejích budoucích textů. Vysoce oceňuji originální přístup autorky k aktuálnímu problému návrhu rekonstrukce nákladů na odpadové hospodářství v nižších územních celcích na základě dostupných, ale často úhrnných dat. Odborná problematika kapitol 5 a 6 je prezentována znale, sestavené modely jsou vysvětleny na příkladech, jejich prvky jsou stručně popsány, funkčnost modelů je podložena výpočty pomocí vlastních programů autorky v GAMSu, výsledky jsou prezentovány i pomocí vizualizace, a dále interpretovány. Kapitola 7 krátce diskutuje další modifikace modelů. Při celkovém posouzení tyto původní kapitoly 5 až 6 nakonec významně pozitivně ovlivnily mé celkové hodnocení práce, kterou doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100616