KALIVODOVÁ, M. Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem předložené bakalářské práce byl rozbor a návrh opatření, které povedou ke snížení tepelných ztrát rodinného domu. Tento i další dílčí cíle práce byly naplněny. Práce je zpracována kvalitně, závěry z jednotlivých kapitol jsou využívány v dalším postupu a jednotlivé kapitoly tak na sebe logicky navazují. Studentka pracovala na práci samostatně a využívala častých konzultací, závěry z těchto konzultací byla schopna zapracovat do dalšího postupu. Práce má potřebné náležitosti, dobrou grafickou úroveň. Výskyt pravopisných chyb a překlepů je přiměřený délce práce. Práce splňuje zadání v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá posouzením investic do úspor vytápění RD na modelovém příkladu nepodsklepeného jednopodlažního domu s plochou střechou. Práce neobsahuje zásadní nedostatky, chyby a splnila zadání v celém rozsahu. Po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na odpovídající úrovni. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100588