JANÁČKOVÁ, L. Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Autorka splnila nároky, kladené na diplomovou práci, doporučuji ji přijmout k obhajobě. The author has met the demands imposed to diploma thesis. That is why i recommend accept it to the final discussion/defense.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Diplomová práce si klade za cíl návrh marketingové strategie, ale samotné návrhy marketingovou strategii nepředstavují. Chybí zde jasná definice cílů, termínů, prostředků (SMART princip), návrhy mohou sloužit jako východisko pro navržení strategie.
Přínos a praktické využití návrhu C Návrhy jsou spíše východisky pro navržení strategie, s ohledem na nedotaženou analýzy by bylo třeba ještě prohloubit analytické pasáže.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Ve studiu EBF očekávám daleko větší využití původní (tj. anglicky psané) literatury.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Odpovídá požadavkům, drobné nedostatky vidím v nejednotném označování textu, tabulek a grafů a v jejich nejednotném formátu.
Splnění cíle a rozsahu zadání C Zadání bylo splněno částečně - zejména s ohledem na nedotažené analýzy a návrhy.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část je poměrně dobře zpracovaná, autorka věnovala pozornost podstatným teoretickým aspektům, spojeným s cestovním ruchem. Bylo by vhodné více rozpracovat části, věnované strategii.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Velmi dobře je zpracovaná analýza vnějšího firemního okolí. Analýza vnitřní situace firmy je nedotažená (viz analýzu marketingového mixu, kde jsou rozebrány pouze 2 prvky), v SWOT analýze jsou drobné chyby. Řada analýz obsahuje zajímavé poznatky (viz analýzy vnějšího prostředí), tyto však nejsou spojeny s řešenou problematikou.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing. Hana Havlíčková.

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 41094