NAVRÁTIL, M. Konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Košťál, David

Student v první části své práce poskytl přehled ohledně problematiky tribologie s konkrétním zaměřením na hladovění v EHD mazacím režimu. Na základě přehledu pak pokračoval v návrhu zařízení, které má umožnit jednoduché studium distribuce tloušťky maziva na jednotlivé povrchy za kontaktem. Zařízení se sestává ze dvou nezávisle poháněných os, přičemž na každou z nich je možno použít jiný typ valivého elementu o průměru 1“. Konkrétní tloušťka je pak vyhodnocena pomocí mikroskopu umístěného nad zařízením a je využito metody fluorescence. Student při řešení práce postupoval velmi samostatně a i přes některé úpravy požadavků na zařízení během návrhového procesu byl vytvořen funkce-schopný koncept, který byl zpracován až do podoby výkresové dokumentace. Ta je, dle mého názoru, i přes některé formální nedostatky, schopná zajistit úspěšný přenos informací pro výrobu a tím plní svůj primární význam. Samotná práce je strukturovaná logicky, poskytuje jasný přehled o sledu prací a i přes některé významové nepřesnosti a překlepy ji hodnotím kladně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svoboda, Petr

Autor měl dle zadání bakalářské práce za úkol zpracovat koncepční a konstrukční návrh zařízení pro měření rozložení maziva mezi dva rotující kontakty, a to na základě bibliografické rešerše použitých řešení. Bakalářská práce je jasně formulována a návaznosti kapitol jsou zvoleny dle požadavků zadání. Autor se v rešeršní části zaměřil především na popis základních typů mazání a popis metody pro studium tenkých mazacích filmů. Opomněl však bibliografickou rešerši použitých řešení. Z textu práce neplyne, zda se někdo touto problematikou v zahraničí zabýval a studoval rozložení maziva na experimentálním zařízení. Nicméně autor v předložené textové části práce prokázal schopnost pracovat s literárními zdroji a uvádět dílčí informace do kontextu. Textová část práce obsahuje více drobných chyb/překlepů a technicky korektních výrazů (film je mocný, film slábne atd.). V práci nejsou citovány tři obrázky (21, 29, 32), které jsou evidentně převzaty z jiných zdrojů. Kladně hodnotím komplexnost výkresové dokumentace. Výkresy však obsahují chyby ve šrafování, předpisu geometrických tolerancí (např. nejsou řešeny základny pro tolerance polohy osy) a další drobné chyby. Po opravě těchto nedostatků je však výkresová dokumentace použitelná pro výrobu experimentálního zařízení. Cíle stanovené v zadání BP tak hodnotím jako splněné a práci doporučuji k obhajobě s výše uvedeným celkovým hodnocením "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101050