KOŠTUR, P. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se zabývá analýzou finančních dat vybraného podniku. Pro analýzu je vybraná řada regresních funkcí, jsou zastoupeny funkce lineární i nelineární. Zpracování všech tří stěžejních částí práce (teoretická část, analytická část a návrhová část) jsou poměrně precizní a nevykazují závažné nedostatky. V analytické části je možné ocenit, že student u jednotlivých regresních modelů uvádí i alternativní řešení pro výběr regresních funkcí. Návrhová část se vztahuje k provedených regresním odhadům. Bylo by dobré, aby návrhy týkající se pohledávek byly ještě trochu blíže specifikovány. Pro ukazatel rentability vlastního kapitálu byl zvolen polynom třetího stupně, který je v závěru sledovaného období rostoucí, nicméně časová řada má klesající charakter. Jaká jiná funkce by byla vhodnější? Konzultoval student navrhovaná řešení s vedením firmy? Budou tyto návrhy využity?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autor využil vybrané literární zdroje a sestavila srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autor analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů. V návrhové části autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny. V případě návrhové části by bylo vhodné pro některé návrhy jejich podrobnější rozepsání vzhledem k analyzované společnosti. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103543