HAŽMUKA, M. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení podnikatelského plánu rozvoje podnikání fyzické osoby Petr Hažmuka, Barvy-Unimax. Student Michal Hažmuka na základě analýzy současného stavu navrhl podnikatelský záměr dalšího rozvoje, který se soustředí na propagaci akčních výrobků a zboží spojenou se zavedením vlastního e-shopu. Přínos svého podnikatelského záměru student opírá o diskuzi s dodavatelem a vlastníkem e-shopu BALSHOP, který poskytl údaje o navýšení obratu ve svém podniku díky zavedené e-shopu. Otázkou však je, do jaké míry bude pro podnikaní fyzické osoby Petr Hažmuka, Barvy-Unimax přínosné kopírovaní již zavedené praxe v daném odvětví. Představené formy propagace v podobě tištěných letáků, SEO, PPC reklamy aj. nejsou ničím originálním. V souvislosti s prodejem barev přes e-shop se otevírá celá řada potenciálních rizik, jako např. řešení reklamací, která jsou v bakalářské práci řešena pouze okrajově. I přes uvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ptáček, Roman

Ve své práci autor postupoval v souladu se stanoveným cílem, na teoretická východiska plynule navázal analytickou částí. Při analýze vnějšího a vnějšího prostředí využil odpovídající metody (Porter, PEST, SWOT), ale opomenul (?) Mc Kimseyho model 7S, který v teoretické části uváděl. U některých tabulek (např. na str. 45) je uveden jako zdroj pouze "vlastní zpracování", i když je evidentní, že k výpočtům byla zapotřebí konkrétní data, která si autor nevymyslel, ale odněkud převzal. Při výpočtech ROI (str. 45 a 46) není zřejmé, co přesně je počítáno, resp. odkud jsou převzaty hodnoty použité při výpočtu. Proto je nesnadné vyhodnotit, jak dobře je provedeno ekonomické zhodnocení projektu. Celkově lze říci, že se jedná o práci standardní úrovně, autor využil získané znalosti a dokázal pracovat s odbornou literaturou. V rámci obhajoby by se autor práce mohl vyjádřit k problematice ekonomického zhodnocení projektu v obecné rovině - jaké metody k tomu lze použít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 103241