HOMOLKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Dieffenbacher CZ, hydraulické lisy, s.r.o. za období 2011 až 2015. Dosažené výsledky ukazatelů finanční analýzy byly srovnány s konkurenční společností Siempelkamp CZ, s.r.o. Na základě této analýzy studentka navrhla opatření ke zlepšení finanční situace pro oblast lepšího využití vlastního kapitálu, resp. řešení slabé stránky společnosti v podobě nedostačujících prostor. Představené návrhy zahrnují harmonogram plnění, kalkulaci nákladů, zajištění zdrojů financování, analýzu rizik a ekonomické zhodnocení. Tímto bylo dosaženo zadaného cíle bakalářské práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Plíhal, Petr

Zjištění z hodnocené bakalářské práce byla využita při rozhodování o uvažované investici. Výsledky finanční analýzy potvrdily naše předpoklady o finanční situaci naší společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103250